Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 14747Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herziening Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 het bestemmingsplan ‘Herziening Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018’ gewijzigd is vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan vertaalt de door de gemeenteraad van Bernheze op 18 april 2019 vastgestelde “Beleidsregel van Gemeente Bernheze houdende regels omtrent staldering Bernheze” (hierna: de stalderingsregels) in bestemmingsplanregels. Aan het al bestaande bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018 wordt met deze herziening een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd om de stalderingsregels toe te kunnen passen. Met deze regeling is het mogelijk om vrijkomende agrarische bebouwing te benutten om elders binnen de gemeente Bernheze uit te kunnen breiden. Deze gemeentelijke stalderingsregels zijn daarmee een verruiming ten opzichte van de provinciale stalderingsregels.

Daarnaast wordt aan het bestaande paraplubestemmingsplan ‘Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018’ een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd die het mogelijk maakt de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ bij een agrarisch bedrijf te verwijderen en te vervangen voor een aanduiding ‘agrarisch bedrijf’.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 januari 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPVAB2018herz-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan

worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen enkel tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de be-roepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Bernheze, 20 januari 2021