Gemeente Nissewaard – Ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum ter inzage

De gemeente Nissewaard bereidt een Omgevingsvisie Spijkenisse Centrum voor.

In de omgevingsvisie worden verschillende belangen op het gebied van fysiek én sociaal integraal meegenomen in één plan. De afgelopen maanden is in een brede co-creatie veel en waardevolle input geleverd door onder andere inwoners, ondernemers en partners. Mede op basis hiervan is de toekomstige koers voor het centrum bepaald.

De hoofdambitie is om het stadscentrum te verlevendigen, door de potentie van het gebied beter te benutten. Dit leidt tot een centrum waar mensen graag wonen, werken, winkelen, leren, verblijven en recreëren. Dat bewegen, meedoen en ontmoeting stimuleert en dat verbonden is met de historische oorsprong, maar modern is in architectuur, duurzaamheid en innovatie.

Aan de hand van vier integrale thema’s geven we invulling aan de hoofdambitie:

 • 1.

  Reuring en ontmoeten

 • 2.

  Stedelijk wonen

 • 3.

  Oriëntatie en Verbinding

 • 4.

  Groen en aantrekkelijk

Plangebied

Het plangebied van de omgevingsvisie is het Centrum van Spijkenisse

Kaart plangebied omgevingsvisie

Planfase

Ontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.SPomgevingsvisie-2001

Inzage

U kunt de omgevingsvisie van 12 mei 2021 tot en met 23 juni 2021 inzien:

Informatiebijeenkomst

Voor belangstellenden wordt op 26 mei 2021 een digitale informatieavond georganiseerd van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: omgevingsvisie@nissewaard.nl.

Reacties

U kunt tot en met 23 juni 2021 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting.

I (hartje) NW

Bij het opstellen van de omgevingsvisie is op verschillende manieren opgehaald hoe bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tegen het centrumgebied aankijken en welke ideeën er zijn voor de toekomst van het centrum. Dit gebeurde in 2020 en 2021 door middel van onder andere een digitale enquête, partnersessies en online co-creaties.

De Omgevingswet

De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze nieuwe wet treedt vooralsnog op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Een omgevingsvisie geeft een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de omgevingsvisie of wilt u een afspraak maken, bel dan naar team Ruimtelijke Inrichting via telefoonnummer 140181 of stuur een e-mail naar omgevingsvisie@nissewaard.nl.

Naar boven