Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent de gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Krimpen aan den IJssel 2021)

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021.

 

gelet op artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Algemene verordening gegevensbescherming;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende “Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Krimpen aan den IJssel 2021”:

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

 • 2.

  De bijlagen vormen één geheel met deze verordening.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

AVG:

Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) ;

Basisregistratie:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

Verwerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie en gemeentelijke bevolkingsadministratie wordt gevoed;

Derde:

elke rechtspersoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

Ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

Organen van de gemeente:

 • -

  organen van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie.

 • -

  Instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken en de daaraan gelijkgestelden;

Ingezetene:

de ingeschrevene, die, zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

Persoonslijst:

het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de wet, over één persoon in de basisregistratie;

Overheidsorgaan:

een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

Verordening:

de Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Krimpen aan den IJssel 2021;

Wet:

Wet basisregistratie personen (BRP)

Artikel 3. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens, bedoeld in lid 1, vindt plaats op een van de navolgende wijzen:

  • a)

   rechtstreekse inzage;

  • b)

   systematische verstrekkingen;

  • c)

   telefonische verstrekkingen;

  • d)

   beveiligde email;

  • e)

   technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen.

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, overeenkomstig artikel 3.9 van de wet, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen indien:

  • a)

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt; of,

  • b)

   de derde werkzaamheden verricht met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en deze gegevens niet op een andere manier verzameld kunnen worden.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 5. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de datum van publicatie.

 • 2.

  De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Krimpen aan den IJssel, van 6 januari 2014, wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van de verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Krimpen aan den IJssel 2021.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2021.

de voorzitter,

M.W. Vroom

de griffier,

O. Vliegenthart

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP).

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de bevolkingsadministratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • organen/teams van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP, zie artikel 3 van deze verordening); en

 • derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP, zie artikel 4 van deze verordening).

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

 

Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken binnen de gemeentelijke organisatie van Krimpen aan den IJssel. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen/teams/medewerkers verstrekt krijgen. Dit wordt geregeld in het Privacyreglement basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Krimpen aan den IJssel.

 

De gegevens kunnen verstrekt worden door:

 • rechtstreekse inzage in Key2Burgerzaken

 • digitale systematische verstrekkingen op basis van een indicatie

 • telefonisch

 • beveiligde email door middel van programmatuur Cryptshare

 • koppelingen van Key2Burgerzaken aan andere systemen, zoals het zaaksysteem via de Enterprise Service Bus (ESB)

Burgerzaken verstrekt alleen de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taak (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP).

 

Raadplegen persoonsgegevens van inwoners van Krimpen aan den IJssel en van niet-inwoners is mogelijk.

De medewerkers van de gemeente raadplegen of gebruiken persoonsgegevens van personen die niet in de gemeente ingeschreven zijn via GBA-V. Voor personen die wel in deze gemeente ingeschreven zijn raadplegen of gebruiken zij de GBA (de bevolkingsadministratie via Key2Burgerzaken).

De Minister van BZK regelt de inzage in GBA-V van personen die niet in Krimpen aan den IJssel wonen via een autorisatiebesluit. In de Regeling gegevensverstrekking BRP worden voor wat betreft de GBA, dus de eigen inwoners, dezelfde gegevens opgenomen als voor het raadplegen van GBA-V.

De medewerkers kunnen dus voor alle personen die geregistreerd zijn in de BRP dezelfde soort GBA/BRP gegevens inzien en gebruiken.

 

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeente bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

 

De gemeente verstrekt de gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en met inachtneming van alle privacyrechten (volgens de AVG en de Wet BRP) van betrokkene. De gemeente verstrekt alleen persoonsgegevens uit de bevolkingsadministratie wanneer de gegevens niet op een andere manier verzameld kunnen worden.

Bijvoorbeeld: aan betrokkene zelf de gegevens vragen bij een oproep op internet/flyer.

 

Op verzoek van een derde kunnen gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. Dit kan uitsluitend indien:

 • de betrokkene vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens; of,

 • de gegevens noodzakelijk zijn om bepaalde werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet BRP).

Geheimhouding

Aan een derde wordt geen persoonsgegevens verstrekt als de betrokkene op grond van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om verstrekkingsbeperking/geheimhouding.

Als deze verstrekkingsbeperking is opgenomen in op de persoonslijst, wordt eerst aan betrokkene gevraagd of hij bezwaar heeft tegen het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Als hij bezwaar maakt volgt een belangenafweging.

 

Aan derden wordt een beperkte set persoonsgegevens verstrekt

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Onder categorieën van derden worden verstaan:

 • 1.

  Derden zoals bedoeld in artikel 3.9 tweede lid van de wet waaronder bijvoorbeeld begrepen:

  • a)

   rechtspersonen die zijn belast met de uitvoering van overheidstaken dan wel opdrachten en die gegevens uitsluitend nodig hebben ter uitvoering van de aan hen door de overheid opgelegde taken of rechtspersonen die door de gemeente worden gesubsidieerd waaronder geprivatiseerde onderdelen van de gemeente, zonder directe zeggenschap van het gemeentebestuur en geprivatiseerde onderdelen van de gemeente die bij bijzonder besluit zijn aangewezen door de verantwoordelijke. Daaronder dienen onder meer te worden verstaan: woningbouwcorporaties die de gegevens, met uitsluiting van debiteurenactiviteiten, fondswerving of ledenwerving, nodig hebben voor de uitvoering van de Woonwet dan wel de Huisvestingsverordening of de woonruimteverdeling of voor het tegengaan van illegale bewoning dan wel spookbewoning.

  • b)

   derden die werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke en sociale dienstverlening of het onderwijs, anders dan op basis van artikel 3.3 van de wet en die de gegevens nodig hebben voor maatschappelijk relevante activiteiten, niet zijnde het werven van leden of fondsen. Daaronder dienen onder meer te worden verstaan: bloedbanken, het Rode Kruis of rechtspersonen die eigenaar of houder zijn van een begraafplaats voor zover het betreft de uitvoering van artikel 28 Wet op de lijkbezorging of een stichting die zich inzet voor vervolgingsslachtoffers. Tevens dienen hieronder te worden verstaan: rechtspersonen die zich inzetten voor de bescherming van mensen en dieren en rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van kinderopvang en jeugdwelzijnswerk.

  • c)

   alle genoemde organisaties in Bijlage 4 van het Besluit BRP, wanneer een systematische bevraging van gegevens in de BRP is mislukt.

 • 2.

  Derden zoals bedoeld in artikel 3.9, eerste lid onder a van de wet met voorafgaande toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  Gegevensverstrekking aan anderen die niet vallen onder de categorie derden en die niet zijn genoemd in deze verordening kunnen in bijzondere gevallen plaatsvinden onder de voorwaarden zoals bij de wet en deze verordening zijn gesteld en nadat de persoon over wie gegevens worden verzocht, schriftelijk heeft ingestemd met de verstrekking.

Aan derden die in deze verordening zijn genoemd, kunnen onder de genoemde voorwaarden de gegevens, desgewenst systematisch of in de vorm van selecties, worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn in het belang waarvoor deze gegevens worden gevraagd. Het aanschrijven van de geselecteerde personen kan ook rechtstreeks door de gemeente worden gedaan.

 

Bijlage 1 regelt de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Bijlage 1 behorend bij artikel 5 Verordening gegevensverstrekking BRP Krimpen aan den IJssel 2021

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden van inwoners van Krimpen aan den IJssel. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Niet-gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvangwerk

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvang

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvang

Ouderenzorg

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van Sociale werkvoorziening

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die samen met of in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaaljuridische zorgverlening

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties die samenwerken met de gemeente Krimpen aan den IJssel

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus die samenwerken met de gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporatie QuaWonen in Bergambacht, Havensteder in Capelle aan den IJssel en Woningbouwstichting "Samenwerking" in Ouderkerk aan den IJssel

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang, met toestemming van betrokkene

Een overheidsorgaan gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het toekennen van een uitkering voor sociale zekerheid (b.v. pensioen)

Buitenlandse overheidsorganen of rechtspersonen, gevestigd in een land binnen de Europese Unie voor sociale zorg en zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Overheidsorganen van de

Caribische landen (Aruba, Curaçao

en Sint Maarten) en het Caribisch

deel van Nederland (Bonaire, Sint

Eustatius en Saba)

Het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen.

Bewindvoerder/ Bewindvoerderskantoor

Afhandeling verzorgen van personen die in het buitenland zijn overleden, maar in Krimpen aan den IJssel wonen, waarvoor het transport van het stoffelijk overschot naar Nederland is gewenst

Uitvaartverzorgers

Het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel uitvoering van de Jeugdwet (b.v. huiselijk geweld, kindermishandeling)

Veilig Thuis

Deze organisatie is een samenvoeging van de Stichting Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

 

 

 

 

 

Naar boven