Subsidieregeling Versterken Sociale Basis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in de vergadering van 28 april 2021, heeft besloten

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven (2011 inclusief de wijziging Gemeenteblad 2020-161269)

Gelet op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

I. met ingang van 1 januari 2022 In te trekken de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis laatstelijk gewijzigd in het Gemeenteblad 2020-149444.

II. vast te stellen de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b.

  Basisvaardigheden: lezen, spreken, schrijven, luisteren, rekenen en/of digitale vaardigheden;

 • c.

  Beweging 0-1-2: het versterken van de sociale basis (nulde lijn) om waar mogelijk te voorkomen dat eerste of tweedelijns ondersteuning nodig is;

 • d.

  Eerste lijn: alle professionele ambulante ondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein met uitzondering van specialistische ambulante ondersteuning;

 • e.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen

 • f.

  Positieve gezondheid: een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

 • g.

  Samenkracht: initiatieven waarbij inwoners gebruik maken van elkaars kwaliteiten;

 • h.

  Sociale basis (nulde lijn): het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving;

 • i.

  SPIL: SPelen Integreren en Leren;

 • j.

  Tweede lijn: alle professionele specialistische ondersteuning, langdurig intensieve ondersteuning, verblijf en opvang;

 • k.

  Zelfredzaamheid: vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren/participeren.

 

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd:

 • a.

  een toename van zelfredzaamheid van inwoners;

 • b.

  een verbetering van de sociale leefomgeving

 • c.

  versterken van samenkracht van inwoners

 • d.

  meer mensen redden zich duurzaam in de sociale basis.

 

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

 

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een jaarlijkse of meerjarige (maximaal 4 jaar) subsidie, mits deze bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2, wordt verleend binnen de volgende thema’s en daarop betrekking hebbende activiteiten:

 • a.

  Opvoeden en opgroeien. Activiteiten richten zich op het versterken van een positieve stimulerende, verzorgende, inspirerende en beschermende omgeving waarin kinderen en adolescenten veilig kunnen opgroeien door het bieden van ondersteuning bij alledaagse vragen over opvoeding en ouderschap die horen bij de verschillende levensfasen die kinderen en adolescenten doormaken op hun weg naar zelfstandige deelnemer aan de samenleving.

 • b.

  Jongerenwerk. De activiteiten richten zich op jongeren zodat zij de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken en zelfredzame inwoners.

 • c.

  Taal en leren. De activiteiten richten zich op kinderen, jongeren en volwassenen zodat zij de mogelijkheden krijgen tot leren en ontwikkelen van basisvaardigheden, om persoonlijke talenten optimaal te ontwikkelen en te onderhouden. Ook richten de activiteiten zich op het vergroten van kansengelijkheid en voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

 • d.

  Informele ondersteuning. De activiteiten richten zich op het versterken van het vermogen van inwoners om met de fysieke, psychische, psychosociale, verstandelijke, financiële en sociale uitdagingen in het leven om te gaan (veerkracht).

 • e.

  Gezondheid . De activiteiten richten zich op het zo lang mogelijk in goed ervaren gezondheid kunnen leven van inwoners.

 • f.

  Verslaving. De activiteiten richten zich op het voorkomen dat problemen rondom verslaving ontstaan en/ of onbeheersbaar worden, de gezondheid- en deelname aan de maatschappij bedreigen of tot gevolg hebben dat professionele ondersteuning noodzakelijk wordt. Ook de overlast, die door verslaving kan worden veroorzaakt, wordt verminderd.

 • g.

  Veiligheid. De activiteiten richten zich op het creëren van een veilige en aantrekkelijke stad met minder overlast en criminaliteit.

 • h.

  Armoede en schulden. De activiteiten richten zich op inwoners structureel uit de armoede helpen, de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en inwoners een perspectief geven op een zelfredzame toekomst zonder (extreme) geldzorgen.

 • i.

  Maatschappelijke opvang. De activiteiten richten zich op het voorkomen van dakloosheid, het verbeteren van situatie van daklozen en het bieden van opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld (vrouwenopvang).

 • j.

  Ondersteunende diensten. De activiteiten richten zich op het bieden van ondersteunende en facilitaire diensten. Te denken valt aan rechtshulp, onafhankelijke cliëntondersteuning, informatie en advies, beheer van gebouwen en administratieve ondersteuning..

 • 2.

  Activiteiten gericht op dagbesteding komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze subsidieregeling. Voor die activiteiten kan een aanvraag worden gedaan op grond van de ‘Subsidieregeling basisdagbesteding volwassenen’.

 

Artikel 5 Subsidievereisten

1. Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4, wordt voor alle thema’s aan de volgende algemene vereisten voldaan:

a. de aanvrager werkt samen met de Stichting WIJeindhoven; en

b. de activiteiten dragen bij aan de beweging 0-1-2; en

c. de activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de inwoners (vraaggericht); en

d. de activiteiten voldoen aan zoveel mogelijk van de volgende kwaliteitskenmerken: deskundigheid, relevantie, duurzaamheid en frequentie/intensiteit; en

e. bij een aanvraag om meerjarige subsidie is de noodzaak daarvan en de behoefte daaraan per activiteit aangetoond

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt per thema aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

A. Thema Opvoeden en opgroeien

a. de aanvrager beschikt over een netwerk van organisaties en instellingen binnen de sociale basis en/of tweede lijn; en

b. de activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het versterken en het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, het eigen probleemoplossend en zelfsturend vermogen van opvoeders. van kinderen en adolescenten tot 23 jaar.

B. Thema Jongerenwerk

a. de aanvrager heeft een duidelijke werkwijze ten aanzien van jongerenwerk en heeft deze beschreven; en

b. de aanvrager heeft een netwerk in de buurten waar hij actief is; en

c. de activiteiten inspireren en stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren; en

d. de activiteiten omvatten zowel talentontwikkeling als positieve vormen van vrijetijdsbesteding; en

e. de activiteiten bevorderen actieve participatie in wijk en/of buurt en stad voor alle jongeren waarbij specifieke aandacht is voor risico-jongeren, in de leeftijd tot 27 jaar; en

f. de activiteiten betreffen outreachend werk waarbij actief op zoek wordt gegaan naar kwetsbare jongeren.

C. Thema Taal en Leren

a. de activiteiten dragen bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de Lokaal Educatieve Agenda en/of het Stadsplan Basisvaardigheden; en/of

b. de activiteiten verbeteren aantoonbaar de basisvaardigheden en de sociale competenties van volwassen inwoners; of

c. de activiteiten voorkomen voortijdig schoolverlaten of;

d. de activiteiten bevorderen kansengelijkheid.

D. Thema informele ondersteuning

de activiteiten sluiten aantoonbaar aan bij de behoeften, talenten en mogelijkheden van inwoners en, indien van toepassing, hun mantelzorgers/naasten.

E. Thema Gezondheid

a. de activiteiten dragen bij aan één van de doelstellingen uit het nationaal preventieakkoord; of

b. de activiteiten bevorderen de positieve gezondheid.

F. Thema Verslaving

de aanvrager werkt samen met betrokken partners in o.a. de sociale basis, maatschappelijke organisaties en ketenpartners op het gebied van veiligheid, gezondheid en complexe casuïstiek.

G. Thema Veiligheid

a. de aanvrager werkt samen met (gemeentelijke) ketenpartners op het gebied van veiligheid en complexe casuïstiek, zoals het gemeentelijk regieteam, BITE, Zorg- en Veiligheidshuis, reclassering, Veilig Thuis en politie; en

b. de aanvrager zet informatie-gestuurd en gebiedsgericht interventies en formatie in op basis van een analyse van de problematiek; en

c. deze inzet draagt aantoonbaar bij aan de missie op het gebied van veiligheid en aan tenminste één van de volgende aandachtsgebieden:

i. High Impact Crimes;

ii. jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;

iii. zorg en veiligheid, o.a. personen met verward gedrag, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en multiproblem casuïstiek;

iv. ondermijning/georganiseerde criminaliteit;

v. radicalisering en polarisatie;

vi. woonoverlast.

Thema armoede en schulden

a. de aanvrager werkt samen met betrokken partners in de sociale basis; en

b. de aanvrager is bekend met de gemeentelijke (minima)regelingen.

Thema maatschappelijke opvang

I.1 Maatschappelijke opvang

a. de activiteiten sluiten aan op de rol en taak van de Basisvoorziening Maatschappelijke opvang en er is geen overlap; en

b. de aanvrager werkt samen met betrokken partners in o.a. sociale basis, de Maatschappelijke opvangorganisaties en ketenpartners op het gebied van veiligheid, gezondheid en complexe casuïstiek; en

c. indien de activiteit outreachend werk betreft draagt de aanvrager bij aan de doorontwikkeling van outreachend werk.

I.2 Vrouwenopvang

a. de activiteiten voldoen aan de geldende landelijke kwaliteitsnormen zoals vastgesteld in het keurmerk ‘Veiligheid in de vrouwenopvang’; en

b. de aanvrager werkt conform de landelijk geldende en beproefde methodieken vrouwenopvang; en

c. de aanvrager levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van vrouwenopvang en specifiek hierin de preventie, ambulante begeleiding en het versterken van de ketensamenwerking; en

d. de activiteiten zijn aantoonbaar gericht op duurzame uitstroom; en

e. de activiteiten zijn aantoonbaar gericht op het verkorten en verlichten van professionele ondersteuning.

Thema ondersteunende diensten

de activiteiten versterken aantoonbaar de sociale basis.

 

Artikel 6. Subsidie weigering

In aanvulling op het bepaalde in de ASV weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval:

 • a.

  indien niet of onvoldoende duidelijk is of de behoefte aan de activiteiten die de aanvrager aanbiedt gedurende de hele periode in deze mate blijft bestaan, of

 • b.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, of

 • c.

  bij een onevenredige verhouding tussen totale kosten van de activiteiten en de daarmee te bereiken resultaten, of

 • d.

  indien de aanvraag voor het behalen van de resultaten afhankelijk is van voorwaarden terwijl onvoldoende verzekerd is dat aan die voorwaarden op datum aanvraag is voldaan.

 

Artikel 7. Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks vastgesteld met dien verstande dat voor de thema’s genoemd in artikel 4 en 5 tien deelplafonds worden vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden conform bijlage 1. onderling vergeleken op grond van het bepaalde in artikel 2, 4 en 5 van deze subsidieregeling, de urgentie van de activiteiten, de effectiviteit en kwaliteit van de activiteiten en de kosten van de activiteiten. Ter stimulering van de samenwerking tussen verschillende organisaties worden extra punten toegekend indien uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager intensief samenwerkt met meerdere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten. .

 • 3.

  Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten van de thema’s zoals genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling en de som van het aantal aanvragen het deelsubsidieplafond zoals bedoeld in het eerste lid te boven gaat, vindt een ranking, zoals opgenomen in bijlage 1, plaats waarbij subsidies verstrekt kunnen worden tot het moment dat het deelplafond bereikt wordt.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking en geldt voor aanvragen betrekking hebbend op activiteiten vanaf 1 januari 2022.

 • 2.

  De subsidieregeling Versterken Sociale Basis, gemeenteblad 2020-149444 wordt met ingang van 1 januari 2022 ingetrokken.

 

Artikel 9 Citeertitel

De citeertitel van deze subsidieregeling is Subsidieregeling VSB.

 

 

 

Eindhoven, 28 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

 

 

,burgemeester

 

 

 

,secretaris

 

 

Bijlage 1 bij Subsidieregeling Transformatie Sociaal Domein

 

Variabele

Beoordeling

Score

URGENTIE - 40%

Urgentie van de

activiteiten.

Wettelijk verplicht.

10

 

Noodzakelijk voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

10

 

Wenselijk voor beleidsdoelstellingen.

5

 

Niet wenselijk of noodzakelijk

0

EFFECTIVITEIT EN KWALITEIT - 30%

Activiteiten leveren concrete (aantoonbare) resultaten op.

Ja.

10

 

Deels.

5

 

Nee.

0

 

 

 

 

Kwaliteit is aangetoond aan de hand van de kwaliteitscriteria.

4 onderdelen .

10

 

3 onderdelen.

6

 

2 onderdelen.

4

 

1 onderdeel.

2

 

 

0 onderdelen.

0

KOSTEN - 25%

Verhouding prijs/kwaliteit.

Lager dan gemiddeld.

10

 

Gemiddeld.

5

 

Hoger dan gemiddeld.

0

Kostenbesparing.

Bespaart aantoonbaar kosten (op termijn).

10

 

Bespaart naar verwachting kosten (op termijn).

8

 

Bespaart niet aantoonbaar kosten.

0

 

 

 

 

OVERIG - 5%

Intensieve samenwerking.

Aanvrager werkt intensief samen met meerdere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten..

10

 

 

Naar boven