Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2021, 145301Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke regeling ondersteuning lokale ondernemers Geldrop - Mierlo 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Overwegende dat de maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus tal van lokale ondernemers treft en het wenselijk is naast de landelijke regelingen een lokale steunmaatregel vast te stellen;

Gevolg gevende aan de motie van de gemeenteraad van 29 april 2021;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling:

 

Tijdelijke regeling ondersteuning lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021;

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017;

Regeling: Tijdelijke regeling ondersteuning lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021;

Onderneming: een in de gemeente Geldrop-Mierlo gevestigde duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik regeling

 • 1.

  De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor flankerend beleid en voor een eenmalig tegemoetkoming aan lokale ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen.

 • 2.

  Voor de subsidie in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming komen in aanmerking alle ondernemingen gevestigd in de gemeente Geldrop-Mierlo die voor 1 januari 2021 staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 80.000,-. Hiervan is € 17.500,- gereserveerd voor flankerend beleid die verdeeld zijn over de kernen Geldrop (€ 10.000,-) en Mierlo (€ 7.500,-). De overige € 62.500,- wordt gebruikt voor de eenmalige tegemoetkoming.

 

Artikel 3 Flankerend beleid

 • 1.

  Onder flankerend beleid wordt verstaan gezamenlijke acties van ondernemingen zoals stimuleren van Koop Lokaal, reclame- en promotieactiviteiten e.d. mits alle op dat moment geldende coronamaatregelen in acht genomen worden. Vooralsnog verdienen online acties daarom de voorkeur.

 • 2.

  Het flankerend beleid wordt uitgevoerd door het Centrummanagement Geldrop en Centrum- en Lintenmanagement Mierlo.

 • 3.

  De uitgaven van deze subsidie worden verantwoord in een verslag aan het college van burgemeester en wethouders. De uiteindelijke verantwoording kan gelijk lopen met de reguliere subsidie voor Centrummanagement Geldrop en Centrum- en Lintenmanagement Mierlo. Een tussenstand dient te worden aangeleverd begin oktober 2021 zodat deze kan worden meegenomen in de evaluatie die gepland staat voor november 2021.

 

Artikel 4 Subsidie als e enmalige tegemoetkoming

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is als subsidie voor de eenmalige tegemoetkoming wordt evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan het gestelde in lid 2 met dien verstande dat het maximaal uit te keren bedrag € 500,- bedraagt.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie als eenmalige tegemoetkoming moet een onderneming genoegzaam aantonen dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De onderneming is gevestigd in Geldrop of in Mierlo. Een onderneming met meerdere vestigingen geldt als één onderneming;

 • b.

  De onderneming is voor 1 januari 2021 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • c.

  De ondernemer besteedt minimaal 24 uur aan de onderneming (conform Richtlijn Belastingdienst ondernemersaftrek);

 • d.

  De onderneming is vanaf de periode 1 maart 2020 door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus gedurende minimaal 15 weken geheel voor het publiek verplicht gesloten geweest.

 •  

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 16 maart 2021.

Deze regeling vervalt op 31 december 2021 of zoveel eerder dan het subsidieplafond bedoelt in artikel 2 is bereikt.

Dit besluit kan worden aangehaald als Tijdelijke regeling ondersteuning lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021.

De Tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021 van het college van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021, Gemeenteblad 2021 nummer 77965, wordt ingetrokken.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop- Mierlo d.d. 4 mei 2021

Het college voornoemd,

N.J.H. Scheltens, J.C.J. van Bree,

secretaris burgemeester