Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2021, 145036BeleidsregelsSubsidieregeling 2021 - 2024

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop - Mierlo

 

gelezen het voorstel van 10 november 2020, nummer 2020-021060;

 

gelet op de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 waarin is bepaald dat het college nadere regels kan vaststellen over de activiteiten en de doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie, de subsidieberekening en de reserveringen en het eigen vermogen van gesubsidieerde rechtspersonen;

 

overwegende dat voor rechtspersonen die jaarlijks minder subsidie ontvangen dan

 

€ 50.000,-- nadere regels voor de subsidieberekening moeten worden vastgesteld;

overwegende dat,

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

Besluit van het c ollege van B urgemeester en W ethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo tot vaststelling van beleidsrege ls voor de uitvoering van de titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Geldrop – Mierlo 2017.

 

Subsidieregeling 2021 – 2024 van de gemeente Geldrop - Mierlo

Artikel 1. Doelstelling

1. ln deze regeling is vastgelegd:

a. hoe de subsidies worden berekend voor rechtspersonen die jaarlijks minder dan €

50.000,-- subsidie ontvangen;

b. hoe wordt omgegaan met aanvragen voor eenmalige subsidies;

c. welke grenzen worden gehanteerd bij de vermogensvorming door een rechtspersoon die

subsidie ontvangt.

2. ln deze 'subsidieregeling202l -2024' worden 3 typen subsidies omschreven:

a. Vierjaarlijkse subsidie (zie artikel2)

b. Waarderingssubsidie (zie artikel 3)

c. Eenmalige subsidie (zie artikel4)

Artikel 2. Vierjaarlijkse subsidie

1. Een vierjaarlijkse subsidie is een jaarlijkse subsidie die wordt verleend voor een periode van

maximaal 4 jaar.

2. De vierjaarlijkse subsidie bestaat uit maximaal 3 componenten:

a. Basissubsidie;

b. Activiteitensubsidie;

c. Huisvestingssubsidie.

Artikel 2a. Basissubsidie

1. Een basissubsidie wordt toegekend als een rechtspersoon wordt ingedeeld in een activiteitencategorie zoals genoemd in artikel 2b lid 1 van deze regeling. De basissubsidie bedraagt in deze subsidieregeling202l -2024 € 630,--.

 

Artikel 2b. Activiteitensubsidie

1. Een rechtspersoon kan in één of meerdere activiteitencategorieën worden ingedeeld:

a. Sport.

b. Sociaal Cultureel.

c. Vorming en educatie. d. Cultuur.

e. Zorg en belangbehartiging.

f. Evenementen.

g. Duurzaamheid.

2. Aan de hand van de activiteitencategorieën stelt het college normbedragen vast. Deze zijn

vastgelegd in de lijst Normbedragen202l-2024. De lijst Normbedragen202l-2024 is opgenomen

in bijlage A en maakt deel uit van deze regeling.

Artikel 2c. Huisvestingssubsidie

1. lndien de activiteiten van een rechtspersoon, naar het oordeel van het college, huisvesting

noodzakelijk maakt, kan een tegemoetkoming in de huisvestingskosten worden toegekend. 2. Een huisvestingssubsidie wordt alleen toegekend indien activiteiten worden uitgevoerd in een

welzijns- of sportaccommodatie, opgenomen in bijlage B. Deze bijlage maakt deel uit van deze

regeling.

3. Een huurder of eigenaar van een welzijns- of sportaccommodatie kan in aanmerking komen voor

een huisvestingssubsidie, indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

a. De accommodatie moet gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo; b. De accommodatie dient te voldoen aan een behoefte voor de inwoners van Geldrop-Mierlo;

c. ln het geval van particulier eigendom worden alle benodigde (financiële) gegevens aan

het college verstrekt die nodig zijn om te bepalen of een accommodatie gesubsidieerd

wordt en zo ja, de hoogte van de toe te kennen subsidie; d. ln en/of op de accommodatie worden voornamelijk activiteiten uitgevoerd, die op basis

van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 worden gesubsidieerd;

e. De accommodatie is primair bedoeld voor het huisvesten van sport en/of sociaal-culturele

activiteiten. Accommodaties die commercieel geëxploiteerd worden - dus met

winstoogmerk - komen niet in aanmerking voor subsidie. 4. Voor accommodaties in gemeentelijk eigendom bedraagt de subsidie een percentage van 81,74

van de verschuldigde huur.

5. Voor accommodaties in particulier eigendom wordt de hoogte van de subsidie individueel bepaald

en vastgesteld.

 

Artikel 3. Waarderingssubsidie

1. Het college heeft de mogelijkheid om een waarderingssubsidie toe te kennen. 2. Een waarderingssubsidie wordt toegekend als waardering voor een initiatief. Hierbijwordt een

rechtspersoon niet in een activiteitencategorie zoals genoemd in artikel 2, ingedeeld. 3. Een waarderingssubsidie kan jaarlijks of eenmalig worden verstrekt.

 

Artikel 4. Eenmalige subsidie

1. Voor een activiteit of evenement kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De activiteit of

het evenement moet voldoen aan de criteria zoals opgenomen in lid 2 van dit artikel. De richtlijn

voor de hoogte van de eenmalige subsidie zijn de bedragen zoals vastgesteld in de

activiteitencategorieën in bijlage 1 .

2. Voor eenmalige subsidieaanvragen worden de volgende criteria gehanteerd. De activiteit:

a. moet van direct gemeentelijk belang zijn; b. moet toegankelijk zijn voor de gehele bevolking van de gemeente Geldrop-Mierlo;

c. moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de gemeente;

d. mag niet vallen onder het reguliere aanbod van de aanvrager;

e. moet prioriteit hebben van het college in het geval dat het college een prioriteitstelling

hanteert; f. kan niet door de rechtspersoon zelf (geheel) bekostigd worden;

g. er moet sprake zijn van meerdere inkomstenbronnen;

h. moet kunnen worden gesubsidieerd binnen de door de raad beschikbaar gestelde

middelen voor toekenning van eenmalige subsidies.

Artikel 4a. Verantwoording en terugvordering eenmalige subsidie

1. Het college kan bij het verstrekken van subsidie vragen om een verantwoording achteraf. ln de

verleningsbeschikking is opgenomen op welke wijze de verantwoording moet geschieden.

2. Als richtlijn wordt gehanteerd dat voor subsidiebedragen van € 1.000,-- of minder een inhoudelijk

verslag volstaat, en voor bedragen boven € 1.000,-- ook een financieel verslag moet worden

ingediend.

3. Als een activiteit niet of slechts voor een klein deel of tegen aanmerkelijk minder kosten dan

geraamd heeft plaatsgevonden, kan subsidie worden teruggevorderd.

Artikel 5. Vorming van reserves

1. Dit artikel is van toepassing op organisaties die op grond van artikel 13, derde lid, van de

Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 een balans dienen te overleggen. Deze

verplichting geldt voor rechtspersonen die een jaarlijkse of vierjaarlijkse subsidie ontvangen van €

5.000,-- of meer.

2. Het vormen van reserves voor specifieke doeleinden, de zogenaamde bestemmingsreserves, is

toegestaan op voorwaarde dat in de balans en de toelichting op de balans de omvang en het doel

van die reserves wordt aangegeven en wordt toegelicht. 3. Het college kan maxima stellen aan de omvang van de bestemmingsreserves.

4. Naast de in lid 2 genoemde toegestane bestemmingsreserve is de subsidieontvanger gerechtigd

een exploitatieoverschot te bestemmen tot egalisatiereserve zoals bedoeld in artikel 4:72 van de

Algemene wet bestuursrecht, tenzij het overschot ontstaat als gevolg van het niet uitgevoerd

hebben van activiteiten of het niet nakomen van voorwaarden en prestaties die zijn verbonden

aan de subsidieverstrekking.

5. De egalisatiereserve mag maximaal lSo/o van de jaarlijkse exploitatielasten bedragen, tenzij in de

beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. Uitgegaan wordt van de gemiddelde

exploitatielasten in de laatste 2 jaren.

6. lndien het in lid 5 genoemde maximum tot gevolg heeft dat de egalisatiereserve naar het oordeel

van het college buitensporig genoemd kan worden in verhouding tot de door de rechtspersoon uit

te voeren activiteiten, kan het college een lager percentage vaststellen. 7. Als een rechtspersoon een hogere egalisatiereserve vormt dan toegestaan dan kan dit leiden tot

een lagere subsidievaststelling of tot een intrekking of wijziging van de subsidieverlening.

Artikel 6. Minimum aantal leden

1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd moeten gericht zijn op de inwoners van de

gemeente en voldoende aan hen ten goede komen. 2. Verenigingen met een te klein aantal leden afkomstig uit de gemeente Geldrop-Mierlo, in absolute

of in relatieve zin, komen niet voor subsidie in aanmerking, tenzij het college van oordeel is dat de

activiteiten van groot belang zijn voor de gemeenschap.

3. Als richtlijn wordt gehanteerd dat een vereniging minimaal 15 contributie betalende leden moet

hebben en minimaal 60% van de leden inwoner zijn van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Artikel 7. Terugloop van jeugdleden

1. Dit artikel 7 is alleen van toepassing op verenigingen en stichtingen die een bedrag per jeugdlid

ontvangen en een subsidie van € 5.000,-- of meer op jaarbasis ontvangen.

2. Jeugdleden van een vereniging zijn leden in de leeftijd tot en met 18 jaar oud.

3. Bij een terugloop van het aantal jeugdleden tijdens de lopende subsidieperiode van vier jaar,

waarvoor een beschikking tot subsidieverlening is verstrekt:

a. stelt de subsidieontvanger het college zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis;

b. stelt het college de subsidie die voorafgaand aan de constatering/melding van de

terugloop van het aantal jeugdleden is verleend achteraf niet lager vast en wordt het te

veel ontvangen subsidiebedrag niet terug gevorderd, tenzij de subsidieontvanger de

terugloop van het aantal jeugdleden niet tijdig heeft vermeld;

c. voert het college de actualisatie van het aantal jeugdleden wel door bij de bevoorschotting

van de subsidie in het nog resterende aantal jaren van de subsidieperiode (of een nieuwe

vierjarige periode),

d. zal het college voor het nog resterende aantal jaren in de lopende subsidieperiode het

recht op subsidie herzien als:

. Er sprake is van een terugloop van 10o/o of meer in jeugdleden én het te veel

verstrekte subsidiebedrag groter of gelijk is aan € 500,-- (per jaar);

. Het aantal jeugdleden is teruggelopen naar 0 (ongeacht percentage en te veel

verstrekte subsidie).

 

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2024.

2. Deze regeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op de jaren 2021 tot en met 2024.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo in de vergadering van 10 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens J.C.J. van Bree

secretaris burgemeester

Bijlagen

Bijlage A – Normbedragen 2021-2024

LINK Excel.Sheet.12 "Map1" "Blad1!R1K1:R111K4" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

 

 

 

 

Activiteitencategorie

Subsidie per eenheid

Max. factor

Nadere voorwaarde

 

 

 

 

Basissubsidie

630

1x

Geldt voor alle activiteitencategorieën

 

 

 

 

SPORT

 

 

 

Jeugd sport toernooi

210

1x

Door club zelf georganiseerd

Jeugdsport met leden

15

-

·        Alleen geregistreerde leden tot en met 18 jaar oud.

Sporters met functiebeperking

15

-

·        Alleen als er binnen de club een speciale faciliteit is voor sporters met functiebeperking

Seniorensport (65+)

105

1x

 

Verenigingsactiviteit ledenbinding (0 – 12 jaar)

105

4x

 

Deelname carnavalsoptocht

155

1x

 

Meervoudige sportactiviteit/ zeskamp

105

1x

·        Meerdere sporten vereist

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

Activiteit ledenwerving

105

2x

 

 

 

 

 

EVENEMENTEN

 

 

 

Organisatie publieksevenement

6.300

2x

·        Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking

 

 

 

·        niet door eigen organisatie die al in een ander cluster wordt gesubsidieerd

 

 

 

·        beoogde bezoekersaantal 2.000>

 

 

 

·        Normbedrag per evenement (ook meerdaags)

Organisatie publieksevenement

3.150

4x

·        Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking

 

 

 

·        niet door eigen organisatie die al in een ander cluster wordt gesubsidieerd

 

 

 

·        beoogde bezoekersaantal 500- 2.000

 

 

 

·        Normbedrag per evenement (ook meerdaags)

Organisatie publieksevenement

1.050

6x

·        Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking

 

 

 

·        niet door eigen organisatie die al in een ander cluster wordt gesubsidieerd

 

 

 

·        beoogde bezoekersaantal 100 - 500

 

 

 

·        Normbedrag per evenement (ook meerdaags)

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

 

 

 

 

ZORG & BELANGENBEHARTIGING

 

 

 

Belangenbehartiging

1.100

1x

·        Aantoonbaar een significante achterban vertegenwoordigen/ 1 organisatie per doelgroep

Voorlichtingsactiviteit/ lezing

105

4x

 

Schoolsport activiteiten

1.800

1x

·        Alleen Sportraad/ jaarbedrag per 15 scholen

Schoolproject gehandicapten

1.150

1x

·        Alleen GPGM/ jaarbedrag per 15 scholen

Onderst. publieksevenementen

105

7x

·        Alleen EHBO

Ondersteuning in exploitatie

1.490

1x

·        Alleen St. Hart voor een hart / jaarbedrag

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUUR

 

 

 

Jeugdleden

265

-

·        Tot en met 18 jaar;

 

 

 

·        Alleen voor harmonieën/fanfares

Jeugdige niet-leden (die AMV-opleiding of minimaal 6 proefpraktijklessen volgen)

100

-

·        Alleen voor harmonieën/fanfares

 

 

 

·        Voor niet-jeugdleden tot en met 18 jaar

Openstelling Molen/ Museum

1.050

1x

 

Amateur archeologie

210

1x

·        Alleen heemkunde

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

Publieke optredens binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (harmonieën/fanfares)

400

10x

·        Van de 10 te subsidiëren publieke optredens dienen minimaal 2 openbare optredens in een Geldrop-Mierlose wijk plaats te vinden

Concours / PROMS/Festival

1500

1x

·        Alleen voor harmonie - en fanfarekorpsen

Publieke optredens binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (muziek)

210

6x

·        Alleen voor zangkoren en andere georganiseerde muziekgezelschappen.

Publieke optredens binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (toneel, cabaret en dans)

265

4x

 

 

 

 

·        Normbedrag per productie

Theatervoorstellingen

670

8x

·        Alleen voor Ons Mierloos Theater, Strabrecht Theater en Cultuur aan de Dommel.

Filmvoorstellingen

105

24x

·        Alleen voor Filmhuis Hofdael

Publieke optredens binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (Gilden)

105

4x

·         

Verenigingsactiviteit ledenbinding

105

 

·        Uitgesloten zijn musea en molen

 

 

4x

·         

Exposities

525

4x

·        Voor publiek toegankelijk

 

 

 

·        Alleen musea, heemkunde

Vaste kosten podium

5.600

1x

Alleen voor Stichting Podia Cultura

Draaidag

525

16x

Alleen voor Stichting Podia Cultura

Activiteit ledenwerving

105

2x

 

 

 

 

 

VORMING & EDUCATIE

 

 

 

Cursussen gericht op zelfredzaamheid

315

12x

·        Min. aantal deelnemers: 10

Natuur- en Milieu educatie jeugd

55

40x

 

Publiekswandelingen

55

20x

Alleen voor IVN’s

Voorlichtingsactiviteit volwassenen

105

20x

 

Exposities

525

4x

·        Voor publiek toegankelijk

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

Organisatie informatiemarkt

1575

1x

·        Min. 5 gesubsidieerde instellingen deelname/ max. 5 per jaar aan te wijzen door B&W

 

 

 

 

DUURZAAMHEID

 

 

 

Verzamelen van gereedschap

4.798

1x

·        Geldt alleen voor Gered Gereedschap

Repareren van gereedschap

4.798

1x

·        Geldt alleen voor Gered Gereedschap

Transport gereedschap buitenl.

4.798

1x

·        Geldt alleen voor Gered Gereedschap

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAAL CULTUREEL

 

 

 

Wijkfeest

2100

1x

·        Alleen wijkverenigingen. Dit betreft een maximum bedrag.

Verenigingsfeest

210

1x

·        Overige Sociaal Culturele instellingen

Samen eten en koken voor ouderen of mensen met beperking

20

50x

·        Minimaal 10 eters per keer

 

 

 

·        Toegankelijk voor iedereen in de wijk die tot de doelgroep behoort

Activiteit blinden-slechtzienden

300

1x

 

Culturele thema activiteit/ Voorlichtingsactiviteit/ lezing

105

4x

·        Binnen de gemeentegrenzen

Enkelvoudig sport toernooi (voetbal, volleybal, darten, etc.)

105

4x

 

Gehandicapten-/ Kinder- (0-12 jaar)/ Jongeren- (12-18 jaar) disco

105

18x

 

Deelname carnavalsoptocht

155

1x

 

Kaart, dart, biljart, filmactiviteit

10

50x

 

Ouderen adviseur/consulent

1050

1x

·        Alleen voor ouderenbonden en SBG-M

Opruimactie zwerfvuil

210

4x

 

Welkomstcomité

210

1x

·        Alleen wijkverenigingen

(digitale) wijkkrant

25

10x

·        Bijdrage per 10 adressen/ max. 250,-/ alleen wijkverenigingen

Knutselactiviteit/ hobbyclub

15

40x

 

Enkelvoudige wekelijkse/ maandelijkse sportactiviteit

20

80x

 

( volleybal, voetbal, Volks-/ country dansen/ gym etc.)

 

 

 

Verenigingsactiviteit ledenbinding

105

 

 

 

 

9x

 

Meervoudige sportactiviteit/ zeskamp/ “doe activiteit”

105

1x

·        Meerdere sporten vereist

 

 

 

 

Kampen/weekenden

100

10x

·        Alleen voor scoutingverenigingen

Publieke optredens binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (muziek)

210

6x

·        Alleen voor zangkoren en andere georganiseerde muziekgezelschappen binnen een koepelorganisatie.

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

210

1x

 

Openstelling speel-o-theek

1.250

1x

Max. 1 speel-o-theek per kern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 – Welzijns- en sportaccommodaties in gemeentelijk eigendom

LINK Excel.Sheet.12 "Map1" "Blad1!R1K1:R41K6" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

Welzijns- en sportaccommodaties in gemeentelijk eigendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthal De Kievit

 

Linze 13

5667 AH Geldrop

 

 

Sporthal De Weijer

 

Hr van Scherpenzeelweg 22

5731 EW Mierlo

 

 

Sporthal De Coevering

 

Winkelcentr. Coevering 32

5665 GA Geldrop

 

 

Sportpark De Ark

 

Goorsedijk 3

5731 PC Mierlo

 

 

Sportpark 't Oudven

 

Oudvensestraat 9

5731 SH Mierlo

 

 

Sportpark De Kievit

 

Winde 1b / Kervel 3,4,6, 8

5667 AX/ 5667 KN Geldrop

 

 

Sportpark De Bronzenwei

 

Gijzenrooiseweg 5

5664 AM Geldrop

 

 

Tennispark De Coevering

 

Bosrand 125

5665 EE Geldrop

 

 

Acc. Windhondenvereniging

 

Bosrand 130

5665 ET Geldrop

 

 

Terrein Eerste Geldropse Menclub

 

Bosrand 130

5665 EE Geldrop

 

 

Terrein Modelvliegtuigclub

 

Gijzenrooi 7a

Geldrop

 

 

Jeu de Boulesacc. Geldrop

 

Linze 11

5667 AH Geldrop

 

 

Midgetgolf acc. Geldrop

 

Bosrand 164

5665 ET Geldrop

 

 

Tournooiveld 10

 

Tournooiveld 10

5663 EA Geldrop

 

 

Gemeenschapshuis Zesgehuchten

 

Papenvoort 1

5663 AC Geldrop

 

 

Hofdael

 

Molenstraat 19-23

5664 HV Geldrop

 

 

Wijkcentrum De Dreef

 

W. Barentzsweg 69

5660 AC Geldrop

 

 

KAJ-gebouw

 

Speeltuinpad 3

5666 TD Geldrop

 

 

t Broakes Huukske

 

Speeltuinpad 5

5666 TD Geldrop

 

 

IVN gebouw Mierlo (Klokhuis)

 

Goorsedijk 1

5731 PC Mierlo

 

 

Ver.gebouw De Trouwe Duif

 

Kervel 8a

5667 PP Geldrop

 

 

t Oude Raadhuis

 

Dorpsstraat 134

5731 JL Mierlo

 

 

Jeugdhuis De Twern

 

Kettingstraat 79

5667 RG Geldrop

 

 

Peuterspeelzaal Kiekeboe

 

Sporkehout 80

5667 JH Geldrop

 

 

Peuterspeelzaal Yasmein

 

St. Jozefplein 3a

5666 RL Geldrop

 

 

Peuterspeelzaal De Hobbit

 

Gandalf 2

5663 ST Geldrop

 

 

t Patronaat (MFA)

 

Hr.v.Scherpenzeelweg 14

5731 EW Mierlo

 

 

t Loesje (MFA)

 

Vesperstraat 51

5731 GR Mierlo

 

 

Hofdael (De Wiele+ nieuwbouw)

 

Molenstraat 19-23

5664 HV Geldrop

 

 

Jongerencentr. The Lounge (LEV)

 

Molenstraat 8

5664 HV Geldrop

 

 

Dienstencentr. voor ouderen (LEV)

 

Kettingstraat 5

5667 RG Geldrop

 

 

Dienstencentr. voor ouderen (LEV)

 

St. Jozefplein 4

5666 RL Geldrop

 

 

Dorpswerkplaats 't Saam (LEV)

 

Hekelstraat 4

5731 JD Mierlo