Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 144941Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Kapelstraat 13 Vorstenbosch

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelstraat 1, Vorstenbosch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPkapelstraat13VTB-OW01.

Inhoud

Het plan biedt ruimte voor de realisatie van één vrijstaande woning aan Kapelstraat 13 te Vorstenbosch.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 mei 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 12 mei 2021