Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2021, 143454Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Leunisdijk 42 in Esch

 

Verzonden op 5 mei 2021:

- Leunisdijk 42: het plaatsen van twee dakkapellen in het voordakvlak

 

Omgevingsvergunning regulier (RV2021106)

Inzage

De beslissing is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 - 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.