Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 142355Beschikkingen | afhandelingBesluit op omgevingsvergunning regulier, Bösdaellaan 2, 5953BW Reuver

Betreft: vernieuwen van het ondiepe zwembad De Bercken

Locatie: Bösdaellaan 2, 5953BW Reuver

Datum besluit:30 april 2021

Kenmerk: 2021-002751

Het besluit gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077 - 474 92 92.

Niet eens met het besluit?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u er aan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, dan kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo'n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.