Horst aan de Maas, Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021, 6-5-2021

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Parapluplan

Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021’ NL.IMRO.1507.HMHUISVINTERNWERK-BPV1 ter

inzage ligt.

Aanleiding en het doel van het toekomstig bestemmingsplan

Op 18 juni 2019 heeft de gemeenteraad het beleid short stay en long stay arbeidsmigranten 2019

vastgesteld. Het parapluplan heeft als doel om het beleid short en long stay arbeidsmigranten 2019 planologisch juridisch te verankeren en onwenselijke ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen die de raad bij vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan betreffen:

- artikel 1.33 van de regels van het Paraplubestemmingsplan Parapluplan internationale werknemers Horst aan de Maas 2021 als volgt komt te luiden:

Seizoensbehoefte:

Het gemiddelde aantal arbeidsmigranten dat het bedrijf nodig acht ten aanzien van zijn bedrijfsvoering tijdens het seizoen, niet zijnde de piekbehoefte.

- Middels het huidige beleid is beoogd geen nieuwe huisvesting op recreatieterreinen toe te staan maar

kan het bestaand gebruik doorgang vinden.

In beginsel was beoogd dat het reeds verkregen recht kon worden voorgezet op basis van het overgangsrecht. Dit is juridisch enkel mogelijk onder bijzondere omstandigheden.

Derhalve is er voor gekozen dit positief te bestemmen middels een extra toevoeging in de regels van het

bestemmingsplan voor recreatieterreinen én permanente huisvesting (artikel 7).

- Het ontwerp bestemmingsplan sloot huisvesting in woonunits/chalets uit. Dit zag op units die niet

voorzien waren van alle ‘basisbehoeften’ zoals slapen, wonen, koken en douchen onder één dak. Er

moet sprake zijn van kwalitatief goede huisvesting middels het SNF-keurmerk. De mogelijkheid blijft om

kwalitatief goede chalets, woonunits te plaatsen om deze in te zetten voor de huisvesting van

arbeidsmigranten. Derhalve is artikel 5.1 lid c hierop aangepast.

- Het ontwerp bestemmingsplan voorziet niet in een definitiebepaling omtrent ‘bedrijfsgebouw’. Om

duidelijkheid te scheppen is onderstaande definitie opgenomen in de begripsbepalingen in het vast te

stellen bestemmingsplan.

Bedrijfsgebouw: Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

Deze definitiebepaling vloeit voort uit het vigerende bestemmingsplan buitengebied.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Binnen 6 weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage (tel.: (070)426 44 26, internet: www.raadvanstate.nl).

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 

 • 1.

  die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  die het niet eens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

 • 3.

  die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan (in geval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie met een beroepsschrift) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 6 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

 • 1.

   

De secretaris, mr. L.M.C. Beckers

Naar boven