Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2021, 141500Beschikkingen | aanvraagGemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen nieuwe markiezen aan achtergevel - Oosteinde 51, Delft

2611 VB | Oosteinde 51 | aanbrengen nieuwe markiezen aan achtergevel | bouw | 19-04-2021

 

Omgevingsvergunning | Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen, heeft hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouwen, slopen, kappen van boom, verharden of aanleggen van wegen, gebruiken en activiteiten met betrekking tot een monument of bedrijf. U kunt voor al deze activiteiten één omgevingsvergunning aanvragen bij één loket (meestal de gemeente). Er volgt één procedure en één besluit waartegen één bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. Maar het is geen verplichting om alles in één keer aan te vragen, tenzij activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld bij verbouw van een rijksmonument. De keus is aan u.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u online een vergunningcheck doen en vervolgens digitaal een vergunning aanvragen. U kunt voor informatie ook terecht bij het Klant Contact Centrum.

Welstand | Elke 14 dagen komt de commissie voor Welstand en Monumenten bijeen. Ze toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De vergaderingen, die worden gehouden in het stadhuis, zijn openbaar. De agenda is in te zien op www.delft.nl/welstand.

Omgevingsvergunning reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan meewegen in de eindbeslissing, als de regeling dit toelaat.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure | Een aangevraagde omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes maanden), ligt nadat het conceptbesluit is opgesteld met relevante stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum. In die periode kan iedereen reageren op de ontwerpbeschikking met een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Hierna stelt het college van burgemeester en wethouders de definitieve beschikking op, rekening houdend met de ontvangen zienswijzen als de regeling dit toelaat. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de definitieve beschikking doorgaans niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank Den Haag.