Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 138520Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Koggenland - Aanwijzingsbesluit ex APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

hebben het voorstel van Advies & Ondersteuning van 30 april 2021 gelezen, en;

 

overwegende dat:

 • -

  er signalen zijn ontvangen dat er in de periode van 30 april 2021 tot en met 3 mei 2021 één of meerdere activiteiten (hierna: activiteiten) in Berkhout zullen worden georganiseerd in strijd met de Wet publieke gezondheid (Wpg) en/of de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2021 (APV);

 • -

  het nuttigen van alcoholhoudende dranken op de openbare weg (mogelijk) onderdeel uitmaakt van deze activiteiten;

 • -

  overtredingen van de Wpg, waaronder de veilige afstandsnorm, het groepsvormingsverbod en het verbod tot het organiseren van evenementen, veelal worden versterkt/’ondersteund’ door het gebruik van alcoholhoudende drank;

 • -

  de gemeentelijke handhavingsaanpak ter zake de Wpg nadrukkelijk gericht is op het voorkomen van een verdere verspreiding van het coronavirus en de activiteiten deze aanpak van het virus in ernstige mate ondermijnen;

 • -

  het op grond van het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2021 (APV) verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • -

  het vorenstaande voor het college aanleiding is tot (tijdelijke) aanwijzing van de bebouwde kom van Berkhout als gebied zoals bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, APV over te gaan;

 • -

  dit wordt gedeeld en onderschreven door de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie Noord-Holland Noord;

besluiten:

 

 • I.

  de bebouwde kom van Berkhout in de periode van 30 april 2021 tot en met 3 mei 2021 aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, APV, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

30 april 2021

de gemeentesecretaris, 

E.A. van Wattingen

de burgemeester, 

M.M. Bonsen-Lemmers

Bijlage