Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 13776Beschikkingen | aanvraagVerleende (meerjaren)evenementenvergunning Inkaweg 1 te Zeeland

De burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders van Landerd hebben op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een (meerjaren)evenementenvergunning verleend voor:

  • Stichting Jeugdbelangen Zeeland, voor het INCA-kamp op 23-8-2021 t/m 27-8-2021, op 22-8-2022 t/m 26-8-2022, op 14-8-2023 t/m 18-8-2023, dagelijks van 09:00 uur tot 17:00 uur, Kampeerterrein Maashorst, Inkaweg 1, 5411 SZ Zeeland (verzonden 7-1-2021);

  • Stichting Jeugdbelangen Zeeland, voor bedankavond voor de leiding van het INCA-kamp, op 27-8-2021, op 26-8-2022, op 18-8-2023, van 20:00 uur tot 01:00 uur, Kampeerterrein Maashorst, Inkaweg 1, 5411 SZ Zeeland (verzonden 7-1-2021).

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Nadere informatie

Nadere informatie over de verleende Apv-vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111 of apv@landerd.nl.

Algemene informatie

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van Apv-vergunningen gebruikt u het digitaal aanvraagformulier. Ook voor kennisgevingen 0-evenementen (vergunningvrij) en de meldingen meerjarenvergunningen is er een digitaal formulier. Alle andere formulieren worden niet meer in behandeling genomen.

De digitale formulieren kunt u via www.landerd.nl invullen.

Meer informatie

Meer informatie hierover staat op www.landerd.nl.