Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019 (2e wijziging)

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Besluit

De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 2:25 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het tweede lid wordt genummerd tot het derde lid;

 

2. Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:

 

Het is verboden een krachtens artikel 2:19 gesloten voor publiek openstaand lokaal of daarbij behorend erf te betreden.

B.

Artikel 5:5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van artikel 5:5 komt als volgt te luiden:

 

Recreatieve voertuigen, aanhangwagens e.d.

 

2. Het eerste lid van artikel 5:5 komt als volgt te luiden:

 

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, waaronder in ieder geval ook aanhangwagens worden verstaan, langer dan drie achtereenvolgende dagen in de openbare ruimte te plaatsen of te hebben.

C.

Artikel 5:7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt een nieuw eerste lid ingevoegd dat luidt als volgt:

 

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 

2. De leden 1 tot en met 5 worden genummerd 2 tot en met 6.

 

3. Het derde lid komt als volgt te luiden:

 

Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 8:00 tot 18:00 uur.

D.

Artikel 5:20, eerste lid, komt als volgt te luiden:

Het is verboden een al dan niet gemotoriseerd vaartuig, waaronder in elk geval een jetski of waterscooter worden begrepen, op het strand te hebben of te brengen dan wel een vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de zee op het strand te brengen of zich met een dergelijk vaartuig te bevinden binnen een afstand van 300 meter uit de laagwaterlijn.

E.

Artikel 5:24 komt als volgt te luiden:

1. Het is verboden zich zonder noodzaak vanaf een havenhoofd, strekdam of pier in zee te begeven.

2. Eenieder is verplicht om onmiddellijk gevolg te geven aan de in het belang van hun veiligheid gegeven aanwijzingen door een lid van het erkende reddingswezen.

3. Het is verboden om zich in de zee te begeven om te zwemmen of anderszins te recreëren wanneer een rode vlag is gehesen aan de daartoe bestemde palen.

4. Het is verboden om zich met een drijfmiddel in zee te begeven of te bevinden wanneer een gele vlag is gehesen aan de daartoe bestemde palen.

F.

In artikel 6:1 wordt in het eerste lid artikel 5:28 ingevoegd.

Artikel II

Dit besluit treedt daags na publicatie inwerking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R. Palstra F.C. Dales

Naar boven