Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 13722BeleidsregelsHorecasanctiebeleid Valkenburg aan de Geul 2020-2024

De Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

overwegende dat,

 

Het Beleidsplan Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving (hierna: VVTH-plan) concreet invulling geeft aan de doelstellingen van het Integraal Veiligheidsplan.

 

Het VVTH-plan de wijze beschrijft, waarop onze gemeente uitvoering geeft aan haar handhavingstaak. Het VVTH-plan legt de daarbij te hanteren nalevings-, toezicht-, sanctie- en gedoogstrategieën vast.

 

De strategieën uit het VVTH-plan van toepassing zijn op alle bedrijven in onze gemeente, waaronder een groot aantal horecabedrijven.

 

Bij horecabedrijven in het kader van de handhaving veelal sprake is van een specifieke problematiek. Dit leidt ertoe, dat het wenselijk is om voor een aantal horeca-overtredingen een separate handhavingsmatrix vast te stellen.

 

Middels het onderhavige document de Handhavingsmatrix Horeca wordt geformuleerd. Deze nieuwe matrix is aan te merken als een nadere uitwerking van de strategieën uit het VVTH-plan. Op onderdelen kan de matrix tevens een afwijking van het VVTH-plan impliceren.

 

De handhavingsmatrix geldt ten aanzien van overtredingen van de Opiumwet aanvullend aan de beleidsregels uit de “Vierde wijziging Damoclesbeleid voor woningen en lokalen”.

 

Voor het overige het VVTH-plan onverkort van toepassing blijft op de uitvoering van de handhaving bij horecabedrijven en speelautomatenhallen.

 

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

 

Besluit van Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot wijziging van de beleidsregel Horecasanctiebeleid van de van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 

Handhavingsmatrix horeca gemeente Valkenburg aan de Geul

Paragraaf 1. Doelstelling

Doel van de Handhavingsmatrix Horeca is het vastleggen van de wijze, waarop Valkenburg aan de Geul uitvoering geeft aan de handhaving van een aantal specifieke horeca-overtredingen. In de nieuwe Handhavingsmatrix Horeca wordt voor de betreffende overtredingen een stappenplan voor de handhaving vastgesteld. Hiermee wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel burgers als ondernemers. De matrix biedt daarmee een kader voor een eenduidige aanpak van deze overtredingen.

 

Paragraaf 2. Reikwijdte

De Handhavingsmatrix Horeca is van toepassing op alle horecabedrijven in de gemeente, zowel alcoholverstrekkende als niet-alcoholverstrekkende.

Ook para commerciële rechtspersonen, sportkantines, gemeenschapshuizen en speelautomatenhallen vallen onder de reikwijdte van deze matrix.

Voor wat betreft de Drank- en horecawetgeving geldt voorts, dat de matrix geldt ten aanzien van slijterijen en ondergeschikte horeca.

 

Paragraaf 3. Uitgangspunten

 

Beginselplicht tot handhaving De burgemeester heeft een “beginselplicht tot handhaving”. Dit houdt in, dat in beginsel opgetreden moet worden tegen overtredingen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die het afzien van handhavend optreden rechtvaardigen.

 

Afwijkingsbevoegdheid Het stappenplan uit de Handhavingsmatrix Horeca geldt als uitgangspunt voor de handhaving van de daarin genoemde overtredingen. Daarbij geldt, dat de burgemeester kan afwijken van de handhavingsmatrix indien de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven.Zo kan de burgemeester besluiten van een maatregel af te zien en te volstaan met een waarschuwing. Dit geldt zelfs voor de situatie, waarin volgens de matrix een sluiting of intrekking van de vergunning gerechtvaardigd zou zijn.De burgemeester kan echter ook besluiten een stap uit de Handhavingsmatrix Horeca over te slaan en bijvoorbeeld wél direct een maatregel te treffen, daar waar normaliter eerst een waarschuwing zou volgen. De burgemeester zal afwijkingen van de Handhavingsmatrix Horeca expliciet in zijn besluit motiveren.

 

Recidive Bij uitvoering van de Handhavingsmatrix Horeca geldt, dat een volgende stap uit het stappenplan wordt gezet wanneer binnen twee jaar na een vorig incident of vorige constatering opnieuw hetzelfde incident of overtreding plaatsvindt. Cumulatie Bij samenloop van twee bestuurlijke maatregelen, die qua zwaarte ongelijk zijn, wordt de zwaarste sanctie opgelegd. Bij meerdere overtredingen kan de burgemeester besluiten een handhavingsstap over te slaan of juist een zwaardere maatregel te treffen. Ook dit wordt bij de besluitvorming expliciet gemotiveerd.

 

Paragraaf 4. Handhavingsmatrix met stappenplan

De Handhavingsmatrix geeft aan, welke concrete maatregel genomen wordt bij de constatering van een overtreding. In de matrix wordt ten aanzien van de voorkomende overtredingen de volgende indeling gehanteerd:

A. Openbare orde (Omgevingsverordening, Opiumwet),

B. Drank- en Horeca (Drank- en Horecawet) en

C. Kansspelen (Wet op de Kansspelen).

 

HANDHAVINGSMATRIX HORECA

A. Openbare orde (Omgevingsverordening, Opiumwet)

A1. Ernstig incident/verstoring openbare orde

Bij een ernstig incident/verstoring van de openbare orde danwel een dreiging daarvan, kan de burgemeester zonder voorafgaande waarschuwing de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning intrekken. Er is dan immers sprake van feiten en omstandigheden die de ernstige vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. In de praktijk betekent intrekking van de vergunning, dat de inrichting zo spoedig mogelijk gesloten dient te worden.

 

Indicatoren op basis waarvan een ernstig incident/verstoring van de openbare orde wordt aangenomen, zijn onder andere:

ernstige geweldsincidenten (in, vanuit of in de directe omgeving van het horecabedrijf), zoals:

incidenten, waarbij één of meer vuur-, steek-, of slagwapens (is) zijn gebruikt (of met het gebruik ervan is gedreigd)

incidenten met één of meer dodelijke slachtoffer(s);

incidenten met één of meer ernstig gewonde slachtoffer(s);

grootschalige vechtpartijen waarbij grote groepen bezoekers danwel personeel van het horecabedrijf betrokken zijn;

ernstige zedendelicten (zoals verkrachting);

(onvrijwillige) toediening van bedwelmende middelen zoals bijvoorbeeld GHB;

het aantal personen, dat betrokken is bij het geweld (hoe meer personen, hoe eerder sprake is van een ernstig incident);

(in)directe betrokkenheid personeel, en de mate waarin sprake is van verwijtbaarheid of verwijtbare nalatigheid.

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

(Dreigend) ernstig incident/verstoring openbare orde

Constatering 1 ev: intrekken van de exploitatievergunning

 

NB: In deze situatie wordt tevens opgetreden conform B7 “ernstig incident/verstoring openbare orde”.

A2. Geweld (niet zijnde een ernstig incident als bedoeld in A1)

Onder geweld wordt verstaan de situaties waarin een handgemeen of ongewenste intimiteiten plaatsvinden in, vanuit of in de directe omgeving van het horecabedrijf, voor zover geen sprake is van ernstige geweldsincidenten als bedoeld in A2.

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

Geweld

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2: sluiting voor 1 maand

 

Constatering 3 ev: sluiting voor

3 maanden of intrekken van de exploitatievergunning

 

 

A3. Strafbare feiten in, vanuit of in de nabijheid van de inrichting

Hierbij kan onder andere (maar niet uitsluitend) gedacht worden aan:

heling;

illegaal gokken;

illegale werknemers;

aantreffen vuurwapen;

wapenhandel;

drugshandel/aanwezig hebben handelshoeveelheid drugs.

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Heling

Illegaal gokken

Illegale werknemers

Aantreffen vuurwapen

 

Constatering 1: sluiting voor 1 maand

 

Constatering 2 ev: sluiting voor

3 maanden of intrekken van de exploitatievergunning

 

Wapenhandel

Constatering 1 ev: intrekken van de exploitatievergunning

 

Drugshandel/aanwezig hebben handelshoeveelheid drugs

Constatering 1 ev: intrekken van de exploitatievergunning (parallel aan uitvoering Damoclesbeleid)

 

 

 

A4. Overtreding geluidnorm/ overtreding maatwerkvoorschrift/ ontbreken (tijdig ingediende) melding incidentele festiviteiten

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Overtreding geluidnorm

 

Overtreding maatwerkvoorschrift

 

Ontbreken (tijdig ingediende) “melding incidentele festiviteiten”

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2 ev: dwangsomprocedure of sluiting voor de duur van een weekend

 

A5. Exploitatie zonder (geldige) exploitatievergunning

Voorbeelden van illegale exploitatie zijn:

een inrichting is in werking zonder (geldige) exploitatievergunning;

de activiteiten van de inrichting zijn gewijzigd zonder vergunning;

het vloeroppervlak van de inrichting is uitgebreid zonder vergunning;

de bedrijfsvoering, ondernemer(svorm), en/of (naam van de) vergunninghouder is gewijzigd zonder vergunning;

de inrichting wordt geëxploiteerd/uitgeoefend terwijl de vergunning is ingetrokken, geweigerd of vervallen;

het terrasgedeelte van de inrichting is in werking danwel gewijzigd of vergroot zonder vergunning;

schijnbeheer.

 

Overtredingen/incidenten

Burg Burgemeester/gemandateerde

Exploitatie zonder geldige exploitatievergunning

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2 ev: dwangsomprocedure of directe sluiting voor onbepaalde tijd

 

 

NB: Als ook zonder Drank- en horecavergunning wordt geëxploiteerd, dan tevens optreden conform B1 “Horeca- of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning ingevolge de Drank-en horecawet”.

 

A7. Exploitatie in afwijking van (de voorschriften van) een verleende exploitatievergunning (m.u.v. situatie, zoals beschreven onder A8)

Wanneer een exploitant niet handelt overeenkomstig (de voorschriften, die zijn verbonden aan) de exploitatievergunning, wordt gehandeld overeenkomstig onderstaande tabel. Ook schijnbeheer kan hieronder in bepaalde gevallen begrepen worden.

 

Overtredingen/incidenten

Burg Burgemeester/gemandateerde

Exploitatie in afwijking van

(de voorschriften van) de verleende exploitatievergunning

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2 ev: intrekken exploitatievergunning

 

A8. Afwezigheid exploitant/leidinggevende

Wanneer een inrichting geopend is voor publiek, moet een op de vergunning genoemde exploitant/leidinggevende aanwezig zijn.

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Afwezigheid exploitant/leidinggevende

 

 

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2: sluiting voor de duur van een weekend

 

Constatering 3 ev: intrekken van de exploitatievergunning

 

 

NB: In deze situatie tevens optreden conform hetgeen is vermeld bij B6 “afwezigheid exploitant/leidinggevende”.

 

A9. Overtreden sluitingstijden/afwijken van ontheffing sluitingsuur

 

Is de inrichting geopend buiten de vastgestelde openingstijden (zonder dat er een incidentele ontheffing sluitingstijden is verleend) of wordt gehandeld in afwijking van een ontheffing sluitingstijden, dan wordt dit gezien als een ernstige overtreding.

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Overtreden sluitingstijden/afwijken van ontheffing sluitingsuur

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2: sluiting voor de duur van een weekend

 

Constatering 3 ev: intrekken van de exploitatievergunning

 

 

B. Drank- en Horecawet

B1. Horeca- of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning ingevolge de Drank –en horecawet

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning ingevolge de Drank- en horecawet

 

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2 :

bestuurlijke boete, of

in beslag nemen alcoholvoorraad, of directe sluiting voor onbepaalde tijd

 

Constatering 3 ev:

verhoging bestuurlijke boete (indien recidive binnen wettelijke termijn), of

in beslag nemen alcoholvoorraad, of directe sluiting voor onbepaalde tijd

 

 

NB: Als ook zonder exploitatievergunning wordt geëxploiteerd, dan tevens optreden conform A5 “exploitatie zonder (geldige) exploitatievergunning”.

 

B2. Niet naleven leeftijdsgrenzen

 

Overtredingen/incidenten

 

Burgemeester/gemandateerde

Niet naleven van de leeftijdsgrens die geldt voor het verstrekken van alcohol;

 

Niet (duidelijk zichtbaar) aangeven van de leeftijdsgrenzen, die gelden voor de toegang tot een lokaliteit;

 

Niet naleven van de leeftijdsgrens die geldt voor de aanwezigheid in een inrichting waar het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.

 

 

 

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2: bestuurlijke boete of sluiting voor de duur van een weekend

 

Constatering 3 ev: verhoging bestuurlijke boete (indien recidive binnen wettelijke termijn), of intrekken drank -en horecavergunning

 

 

 

 

 

 

B3. Alcohol bij evenementen

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

Schenken zwak-alcoholhoudende drank zonder de vereiste ontheffing

 

Niet naleven voorschriften ontheffing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatering 1:mondelinge waarschuwing met

sommering dat verstrekking alcohol

direct of binnen zeer korte tijdsspanne moet worden gestaakt;

 

Constatering 2 ev: indien geen gevolg wordt gegeven aan mondelinge waarschuwing:

bestuurlijke boete, of

intrekken ontheffing, of

direct afsluiten alcoholvoorziening/

in beslag nemen alcoholvoorraad

 

 

B4. Ongewenste mededinging (paracommercie)

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

Handelen in strijd met de bepalingen van de Drank- en horecaverordening Paracommercie

 

 

 

 

 

 

Constatering 1: waarschuwing

Constatering 2: bestuurlijke boete of

sluiting voor de duur van een weekend

 

Constatering 3 ev: verhoging bestuurlijke boete (indien recidive binnen wettelijke termijn) of

intrekken drank-en horecavergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. Eisen aan inrichting en leidinggevenden

 

Overtredingen / incidenten

Burgemeester / gemandateerde

Leidinggevende voldoet niet

(meer) aan de bij AMvB gestelde eisen

 

De inrichting voldoet niet (meer) aan de bij AMvB gestelde eisen

 

Constatering 1 ev: intrekken drank- horecavergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de aanvraag verstrekte gegevens zijn zodanig onjuist of onvolledig, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest.

Constatering 1 ev: intrekken drank- horecavergunning

 

Niet melden van een verandering van de inrichting of

nieuwe leidinggevende

 

 

Constatering 1 ev: intrekken drank- horecavergunning

 

Afschrift drank- en horecavergunning

niet aanwezig in inrichting

 

 

Constatering 1: waarschuwing

Constatering 2 ev: last onder dwangsom, of bestuurlijke boete

 

 

B6. Afwezigheid exploitant/leidinggevende

 

Wanneer een inrichting geopend is voor publiek, moet een op de vergunning genoemde exploitant/leidinggevende aanwezig zijn.

 

Overtredingen/incidenten

Burgemeester/gemandateerde

Afwezigheid exploitant/leidinggevende

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2:

bestuurlijke boete, of

sluiting voor de duur van een weekend

 

Constatering 3 ev:

verhoging bestuurlijke boete (indien recidive binnen wettelijke termijn), of

intrekken drank- en horecavergunning

 

 

NB: In deze situatie tevens optreden conform A8 “afwezigheid exploitant/leidinggevende”.

B7. Ernstig incident/verstoring openbare orde

 

Bij een ernstig incident/verstoring van de openbare orde danwel een dreiging daarvan, kan de burgemeester zonder voorafgaande waarschuwing de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning intrekken. Er is dan immers sprake van feiten en omstandigheden die de ernstige vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. In de praktijk betekent intrekking van de vergunning, dat de inrichting zo spoedig mogelijk gesloten dient te worden.

 

Indicatoren op basis waarvan in ieder geval een ernstig incident/verstoring van de openbare orde wordt aangenomen, zijn:

 

ernstige geweldsincidenten (in, vanuit of in de directe omgeving van het horecabedrijf), zoals:

incidenten, waarbij één of meer vuur-, steek-, of slagwapens (is) zijn gebruikt (of met het gebruik ervan is gedreigd)

incidenten met één of meer dodelijke slachtoffer(s);

incidenten met één of meer ernstig gewonde slachtoffer(s);

grootschalige vechtpartijen waarbij grote groepen bezoekers danwel personeel van het horecabedrijf betrokken zijn;

ernstige zedendelicten (zoals verkrachting);

(onvrijwillige) toediening van bedwelmende middelen zoals bijvoorbeeld GHB (lijst II Opiumwet);

het aantal personen, dat betrokken is bij het geweld (hoe meer personen, hoe eerder sprake is van een ernstig incident);

(in)directe betrokkenheid personeel, en de mate waarin sprake is van verwijtbaarheid of verwijtbare nalatigheid.

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

(Dreigend) ernstig incident/verstoring openbare orde

 

Constatering 1 ev:

intrekken drank- en horecavergunning

 

NB: In deze situatie tevens optreden conform A1 “ernstig incident/verstoring openbare orde”.

 

B8. Aanwezigheid alcoholhoudende drank in voor het publiek geopende ruimte (anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of horecabedrijf)

 

Overtreding/incident

Burgemeester/gemandateerde

Aanwezigheid alcoholhoudende drank in voor publiek geopende ruimte, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of horecabedrijf

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2: bestuurlijke boete

 

Constatering 3:

verhoging bestuurlijke boete (indien binnen wettelijke recidivetermijn), of

last onder dwangsom, of

in beslag nemen alcoholvoorraad

 

 

C. Wet op de kansspelen

 

C1. Aanwezigheid speelautomaten zonder (geldige) vergunning

 

Overtreding /incident

Burgemeester / gemandateerde

Aanwezigheid kansspelautomaten zonder (geldige) vergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatering 1: waarschuwing

 

Constatering 2 ev: last onder dwangsom of toepassen bestuursdwang

 

 

Paragraaf 5.Intrekking oude beleidsregels

Het Horecasanctiebeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

 

Paragraaf 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 19-02-2020.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Horecasanctiebeleid Valkenburg aan de Geul2020-2024

 

Aldus vastgesteld door de Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul op 18-02-2020

De Burgemeester van Valkenburg aan de Geul,

dr. J.J. Schrijen