Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 136816BeleidsregelsParkeerbeleid binnenstad Zaltbommel 2020-2030

INLEIDING Attractieve binnenstad, ondersteunend parkeerbeleid

De geparkeerde auto is een geaccepteerd en geïntegreerd onderdeel van de binnenstad van Zaltbommel. Een optimaal evenwicht tussen vraag en aanbod van parkeercapaciteit versterkt de attractiviteit van dit unieke stukje Bommelerwaard. Tegelijkertijd kan de aanwezigheid van parkeerplaatsen ook de binnenstedelijke attractiviteit ondermijnen, bijvoorbeeld daar waar dit ten koste gaat van historiciteit of verblijfskwaliteit. Beleidskeuzes omtrent parkeren dienen zodoende niet alleen bij te dragen aan een optimaal evenwicht tussen vraag en aanbod, maar ook aan een optimaal evenwicht tussen de ruimteclaim van parkeercapaciteit en de beschikbare ruimte.

 

De voornaamste reden voor een herziening van het huidige parkeerbeleid is de constatering dat de huidige verkeer- en parkeersituatie onevenwichtig is. Het Bestuursakkoord 2018-2022 onderschrijft deze constatering. Dit gebrek aan evenwicht uit zich in de eerste plaats door het feit dat voor bepaalde parkeermotieven het structureel moeilijk is om een beschikbare parkeerplaats nabij de bestemming te vinden. Concrete voorbeelden zijn de concertbezoeker die in de avonduren moeilijk een parkeerplaats vindt nabij het cultuurcluster, de bewoner die bij thuiskomst aan het einde van de middag geen parkeerplaats in de nabijheid van de woning vindt of de runshopper die niet nabij de winkels kan parkeren, waardoor discomfort wordt ervaren.

 

Beleidsmatig is er sprake van vier verschillende parkeermotieven, namelijk wonen, werken, kort consumeren en recreëren. Onder recreëren vallen zaken als museumbezoek, winkelen, horecabezoek, stadswandelingen en concertbezoek. Verbeterde regulering draagt bij aan het streven om automobilisten zo veel als mogelijk te laten parkeren op de parkeerplaatsen die voor hen bestemd zijn, overeenkomstig hun parkeermotief. De binnenstad is de enige locatie binnen de gemeente Zaltbommel waar de vier verschillende parkeermotieven op grote schaal vermengen, maar ook schuren. Optimale regulering vormt een effectief middel om deze schuring –en de bijbehorende overlast- tot een minimum te beperken. Met deze actualisatie van het parkeerbeleid worden de hiervoor benodigde verbeteringen vastgelegd.

 

UITGANGSPUNTEN Vastgestelde focus en cijfers

In de Carrouselvergadering van 31 oktober 2019 is de Nota van Uitgangspunten ‘Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel’ behandeld. In deze nota is aan de hand van een tiental uitgangspunten de focus bepaald voor deze beleidsactualisatie. Met de vaststelling van dit nieuwe parkeerbeleid is de implementatie van deze uitgangspunten geborgd. In de raadsvergadering van 14 november 2019 zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 • 1.

  Bezoekers van culturele voorzieningen kunnen nabij deze voorzieningen parkeren

 • 2.

  Consumenten kunnen nabij het kernwinkelgebied kortparkeren

 • 3.

  Personeel kan gratis parkeren, maar niet nabij het kernwinkelgebied

 • 4.

  Bewoners kunnen nabij de woningen parkeren

 • 5.

  Aantal uit te geven bewonersvergunningen wordt verhoogd

 • 6.

  Er zijn 2 potentiële locaties voor de toevoeging van nieuwe parkeercapaciteit, de Bossche Poort en de voormalige ‘VeBe-locatie’

 • 7.

  Beter benutten van bestaande private en openbare parkeercapaciteit

 • 8.

  Verwijderen = compenseren

 • 9.

  Incidentele piekmomenten worden buiten de binnenstad opgevangen

 • 10.

  De gebiedsontwikkelingen Buitenstad en Bossche Poort zullen eveneens parkeerregulering kennen

Deze uitgangspunten zijn bepaald aan de hand van een intensief intern en extern consultatieproces. Naast deze input vormen actuele, representatieve parkeerdrukcijfers uit juni 2018 de basis voor deze opgesomde focus. De vigerende politieke koers is vastgesteld in het Bestuursakkoord 2018-2022. Hierin is opgeroepen tot overleg met betrokkenen en een keuze te maken omtrent:

 • 1.

  De toepassing van blauwe zonering

 • 2.

  Een verbeterde benutting van parkeercapaciteit nabij het cultuurcluster aan de zuidzijde van de binnenstad, het stationsgebied, de Rotterdamse Bol en de Havendijk

 • 3.

  Een verbeterd onderscheid tussen lang- en kortparkeerders

 • 4.

  Optimalisatie van vergunningsregimes.

Daarnaast geldt tevens het politieke kader van opbrengstneutraliteit: de beleidsactualisatie dient niet direct te leiden tot een significante toename of afname van parkeeropbrengsten.

 

Naast bovenstaande missies gelden ook cijfers als relevant uitgangspunt. Het streven naar opbrengstneutraliteit geschiedt aan de hand van een financieel ijkpunt, te weten de reeds begrote opbrengstcijfers voor 2020. Deze begroting is opgesteld voor de uitbraak van de Coronacrisis.

Type

Bedrag

Parkeerbelasting en bezoekerskaarten

€ 493.400

Naheffingen parkeerbelasting

€ 142.600

Verstrekking vergunningen

€ 77.300

 

 

totaal

€ 712.900 (na afronding)

Tabel 1 – Begrote opbrengstcijfers parkeren 2020

 

Omdat deze actualisatie van het parkeerbeleid geen middel is om in te grijpen in de gangbare leef- en ondernemersstijl van de bewoners en ondernemers in en rond de binnenstad, zijn ook de cijfers omtrent vergunningsverlening relevant. Deze cijfers zijn kaderstellend. Dit houdt in dat het nieuwe beleid niet leidt tot eliminatie van reeds toegekende permanente vergunningen.

Vergunningssoort

Aantal

1e Vergunning bewoners

582

2e Vergunning bewoners

96

1e Vergunning bedrijven

35

2e Vergunning bedrijven

4

Vergunning gemeenteambtenaren

97

Vergunning (huis)arts

1

Vergunning zorg

22

Vergunning standplaatshouders weekmarkt

23

Vergunning trouwlocatie

3

Tabel 2 – Soorten verstrekte vergunningen en aantallen in 2019

 

De inhoud van dit document is zowel van toepassing op de huidige binnenstad als de in- en uitbreidingslocaties van de binnenstad, zoals Buitenstad en Bossche Poort. Het reguleringsgebied ‘binnenstad’ is verbeeld in bijlage 1. De totale openbare parkeercapaciteit ten behoeve van de parkeermotieven voor de binnenstad is vastgesteld op 1379 parkeerplaatsen. Dit aantal kent anno 2020 het volgende onderscheid:

 • -

  Geen parkeerregime:

  Locaties

  Capaciteit

  Omhoeken, Rotterdamse Bol, Oude Wasserij en Beersteeg

  374 parkeerplaatsen

 • -

  Betaalregime en tijdsduurbeperking:

  Locaties

  Capaciteit

  Winkelstraten, woonstraten, Veerweg en Havendijk

  970 parkeerplaatsen

 • -

  Vergunningsplicht:

  Locatie

  Capaciteit

  Heksenwal

  35 parkeerplaatsen

  Tabel 3 – Aantallen parkeerplaatsen toegespitst naar regime in 2019

HOOFDSTUK 1 Het beleid voor tarieven

 

1.1 OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Conform de inhoud van vigerende verordeningen dient in de binnenstad betaald te worden voor het parkeren van een voertuig in de schaarse openbare ruimte. Dit geldt voor vastgestelde tijdstippen en locaties. De hoogte van deze parkeerbelasting is te allen tijde afhankelijk van tijdstip en locatie. Voor de binnenstad geldt een nieuw onderscheid tussen de zone die geldt als ‘Vergunningsgebied’ (oranje) en de overige parkeerconcentraties. De openbare parkeercapaciteit binnen het vergunningsgebied kent een vergunningsplicht voor een vastgesteld deel van een etmaal, namelijk van 18:00 tot 24:00. In de bijlage 2a is de omvang van het vergunningsgebied (oranje) weergeven en de omvang van de overige parkeerconcentraties.

 

In verordeningen is vastgelegd wat de tarieven zijn om te parkeren in de openbare ruimten van de binnenstad. Deze tarieven kennen het jaar 2020 als ijkpunt. De bijbehorende nieuwe ijktarieven per 2020 zijn als volgt:

Locatie

Nieuwe ijktarieven per uur (2020)

Vergunningsgebied, buiten tijden vergunningsplicht (ORANJE) en Assenkruis overdag (ORANJE Assenkruis specifiek)

€ 1,25*

Buiten vergunningsgebied, binnen tijden parkeerbelastingplicht, binnen reguleringszone (GROEN) en Assenkruis avond (ORANJE Assenkruis specifiek)

€ 0,75*

Buiten vergunningsgebied, zonder parkeerbelastingplicht, binnen reguleringszone (blauwe zone)

€ 0,00*

Tabel 4 – Nieuwe ijktarieven per uur

 

*Deze tarieven gelden als ijkpunt en zijn niet van toepassing zolang dit niet als zodanig is vastgesteld in de vereiste verordeningen

 

1.2 VERGUNNINGEN

Te verstrekken vergunningen kennen verschillende doelgroepen. Het aantal is gereduceerd tot 5:

 • 1.

  Bewoners met een postadres in de binnenstad

 • 2.

  Ondernemers met een formele gebouwde of ambulante standplaats in de binnenstad

 • 3.

  Ambtenaren en leden van het College van B&W van de gemeente Zaltbommel

 • 4.

  Huisartsen met een standplaats in de binnenstad

 • 5.

  Zorgverleners met de binnenstad als structurele bestemming

Diegenen die in het bezit zijn van een parkeervergunning betalen parkeerbelasting voor de kentekens die in de vergunning vermeld zijn, in de vorm van een jaarlijkse vergoeding voor het langdurig gebruik van de schaarse openbare ruimte. De hoogtes van deze vergoeding kennen het jaar 2020 als ijkpunt. De nieuwe ijktarieven zijn als volgt:

Categorie

IJktarieven per jaar (2020)

Bewoner, 1e vergunning

€ 85,50*

Bewoner, 2e vergunning

€ 126,00*

Bewoner, 3e vergunning

Niet beschikbaar

Ondernemer, 1e vergunning

€ 276,00*

Ondernemer, 2e vergunning

€ 408,00*

Ondernemer, 3e vergunning

Niet beschikbaar

Ambtenaren en bestuurders gemeente Zaltbommel

€66,00*

Huisarts

€ 298,00*

Zorgverlener

€ 66,00*

Tabel 5 – Nieuwe ijktarieven per vergunning

 

*Deze tarieven gelden als ijkpunt en zijn niet van toepassing zolang dit niet als zodanig is vastgesteld in de vereiste verordeningen

 

Een parkeervergunning biedt gedurende de looptijd het voorrecht om tussen 18:00 en 24:00 binnen het vigerende vergunningsgebied te mogen parkeren. De vergunning vormt tussen 09:00 en 18:00 tevens een vervangende belasting tot betaling van vigerende parkeertarieven in het vergunningsgebied. Ook voor de overige parkeercapaciteit binnen het reguleringsgebied biedt de vergunning een vervangende belasting voor de betalingsplicht van parkeertarieven, uitgezonderd de parkeercapaciteit van Omhoeken en het winkelgebied. Een parkeervergunning biedt geen ontheffing op geldende tijdsduurbeperkingen (blauwe zonering) en is te kopen van de gemeente Zaltbommel.

 

De verstrekking van tijdelijke vergunningen is komen te vervallen. Bezoek dat gelieerd is aan een woonadres in de binnenstad, kan gebruik maken van parkeerkraskaarten. Overige bezoekers dienen zich te committeren aan het vigerende regime dat geldt voor de parkeercapaciteit waar gebruik van wordt gemaakt, uitgezonderd ambtenaren, leden van het College van B&W van de gemeente Zaltbommel (H2.3) en zorgverleners (H2.5).

 

1.3 BEZOEK AAN BEWONERS

Bewoners van de binnenstad hebben de mogelijkheid om parkeerkraskaarten te kopen van de gemeente Zaltbommel. Deze kaarten kunnen gebruikt worden door bezoek aan de betreffende bewoners en worden per boekje van 25 aangeboden. Per kwartaal maximaal 1 boekje per woonadres. De prijs van 25 parkeerkraskaarten bedraagt € 37,50. Per kaart kan 4 uur geparkeerd worden in de gehele binnenstad, dus totaal 100 parkeeruren. Het bedrag per uur is hiermee € 0,375. Dit bedrag is lager dan de reguliere uurtarieven in de binnenstad en geldt als coulanceregeling. De doelgroep van de parkeerkraskaarten is primair bezoek aan bewoners, bijvoorbeeld mantelzorgers, aannemers, dienstverleners of visite. De korting die met deze kaarten wordt gegeven, geldt als tegemoetkoming aan de bewoners van de binnenstad, ten behoeve van diensten die bijdragen aan een verbeterd leefklimaat in de binnenstad of ter versterking van de sociale cohesie. Er bestaat een mogelijkheid dat deze regeling in de toekomst wordt gedigitaliseerd.

 

Parkeerkraskaarten gelden in de eerste plaats als korting op vigerende parkeertarieven. Daarnaast biedt de parkeerkraskaart ook een ontheffing op de vergunningsplicht. Dit ten behoeve van bezoekers van bewoners tussen 18:00 en 24:00. Een parkeerkraskaart biedt geen ontheffing op geldende tijdsduurbeperkingen (blauwe zonering).

HOOFDSTUK 2 Het beleid voor toekenning vergunningen

 

2.1 BEWONERS

Bewoners van de binnenstad hebben de mogelijkheid een eerste parkeervergunning aan te vragen voor een voertuig waarvan zij aantoonbaar eigenaar of houder zijn. Indien is toegestaan het betreffende voertuig volledige etmalen in de binnenstad te parkeren, wordt deze eerste vergunning verstrekt aan de betreffende bewoner, mits hij of zij aantoonbaar woonachtig is op een woonadres binnen het reguleringsgebied. Voertuigen die ingevolge de APV Zaltbommel te lang of te breed zijn of waarvoor anderszins beperkingen gelden, mogen niet onbeperkt in de binnenstad geparkeerd zijn. Voor dergelijke voertuigen wordt daarom per definitie geen bewonersvergunning verstrekt. Per adres worden totaal maximaal twee parkeervergunningen verstrekt, ongeacht de vergunningscategorie. Het bijschrijven van kentekens op een reeds verstrekte bewonersvergunning blijft mogelijk, mits het is toegestaan de betreffende voertuigen volledige etmalen in de binnenstad te parkeren. Hiervoor geldt een maximum van 4 kentekens per bewonersvergunning.

 

Het aantal volwaardige parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verstrekken nieuwe vergunningen aan een bewoner. De gemeente beoordeelt in dezen of er wel of niet sprake is van volwaardigheid. Indien naar aanleiding van deze verrekening het aantal toe te kennen parkeervergunningen maximaal 1 bedraagt, geldt voor deze bewonersvergunning het tarief van een eerste bewonersvergunning.

Aantallen 1e en 2e bewonersvergunningen in balans

Het percentage uit te geven tweede vergunningen aan bewoners is maximaal 20% van het totaalaantal vergeven bewonersvergunningen. Dit percentage komt overeen met de vraag naar 1e en 2e bewonersvergunningen in 2020. Als ijkpunt geldt een aantal van 850, overeenkomstig de parkeerdruk in de binnenstad in de nachten (parkeeronderzoek 2018). Het ijkpunt wordt niet boven de 850 gesteld, omdat dit de parkeerdruk op het piekmoment (zaterdagmiddag) dusdanig doet toenemen dat dit structurele parkeeroverlast genereert. Overeenkomstig de hiervoor geldende kengetallen zal ongeveer 60% van de vergunningshouders namelijk nog in de binnenstad geparkeerd zijn op zaterdagmiddagen.

 

Dit maakt dat het aantal tweede bewonersvergunningen minimaal 170 bedraagt (20% van 850). Een toename van het aantal wooneenheden in de binnenstad, bijvoorbeeld met de realisatie van ‘Buitenstad’ of een functiewijziging van bestaande bebouwing, doet de parkeervraag binnen het reguleringsgebied toenemen. Hierdoor neemt de vraag naar eerste bewonersvergunningen en tweede bewonersvergunningen in de toekomst naar verwachting toe. Daarom is 170 geen maximumaantal, er is dus geen sprake van een absoluut plafond. De verhouding tussen het aantal uitgegeven eerste en tweede bewonersvergunningen dient echter in geen geval de 80%-20%-verhouding te ondermijnen. Er is dus sprake van ondermijning als:

Het percentage uitgegeven tweede bewonersvergunningen meer dan 20% van het totale aantal uitgegeven bewonersvergunningen bedraagt, met een minimum van 170 tweede bewonersvergunningen.

 

Bewoners die reeds een parkeervergunning toegewezen hebben gekregen ten behoeve van ondernemerschap of de uitoefening van een zorgfunctie, komen niet in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning. Bewoners die reeds een bewonersvergunning toegewezen hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor een eerste ondernemersvergunning of een vergunning ten behoeve van de uitoefening van een zorgfunctie. Dergelijke stapelingen zijn dus niet toegestaan.

Onacceptabele parkeerdruk in vergunningszone

Een eventuele verhoging van het aantal of percentage huishoudens in de binnenstad dat een eerste auto bezit, kan leiden tot een verhoging van de parkeerdruk binnen de vergunningszone. Er is sprake van een onacceptabele parkeerdruk in vergunningszones, indien er om 23:00 structureel sprake is van een bezettingsgraad van meer dan 90%. Een dergelijke toename van de parkeervraag dient in de eerste plaats door middel van extra parkeercapaciteit nabij de Bossche Poort of op het voormalige VeBe-terrein te worden gefaciliteerd. Deze nieuwe parkeercapaciteit dient dan bij voorkeur een vergunningsregime te krijgen. Indien de realisatie van nieuwe parkeercapaciteit niet haalbaar of toereikend blijkt, wordt in het geval van een onacceptabele parkeerdruk bij voorkeur een vergunningsregime op de Oude Wasserij (met uitzondering van de plaatsen in de blauwe zone) en eventueel de Rotterdamse Bol ingevoerd.

 

Naast autonome toenames van autobezit zal een verhoging van de parkeerdruk in woonstraten voornamelijk in de hand worden gewerkt door het niet opleggen van parkeernormen voor private initiatieven. Eventuele aanpassingen van op te leggen parkeernormeringen worden vastgelegd in gemeentebreed parkeerbeleid, niet in dit document.

 

2.2 ONDERNEMERS

Ondernemers die werkzaam zijn bij bedrijven die conform de informatie van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de binnenstad, kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voertuigen die ingevolge de APV Zaltbommel te lang of te breed zijn of waarvoor anderszins beperkingen gelden, mogen niet onbeperkt in de binnenstad geparkeerd zijn. Voor dergelijke voertuigen wordt daarom per definitie geen ondernemersvergunning verstrekt. Per adres worden totaal maximaal twee parkeervergunningen verstrekt, ongeacht de vergunningscategorie. Ondernemers die reeds een parkeervergunning toegewezen hebben gekregen ten behoeve van bewoning of de uitoefening van een zorgfunctie, komen niet in aanmerking voor een eerste ondernemersvergunning. Ondernemers die reeds een ondernemersvergunning toegewezen hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning of een vergunning ten behoeve van de uitoefening van een zorgfunctie. Dergelijke stapelingen zijn dus niet toegestaan.

 

Er worden maximaal 2 ondernemersvergunningen per postadres toegekend. Deze ondernemersvergunningen worden op naam en adres van het bedrijf verstrekt. Hiermee kan een dergelijke vergunning afwisselend door meerdere bedrijfsgerelateerde voertuigen gebruikt kunnen worden, mits deze voertuigen vallen binnen vigerende maatvoeringscriteria uit de APV Zaltbommel.

 

Standplaatshouders die in het bezit zijn van een weekmarktvergunning en daarmee wekelijks deel kunnen uitmaken van deze weekmarkt, kunnen evenzeer een ondernemersvergunning aanvragen, tegen ondernemerstarief. Er wordt maximaal 1 ondernemersvergunning toekend per standplaatshouder, als onderdeel van een reeds toegekende weekmarktvergunning. Voertuigen die ingevolge de APV Zaltbommel te lang of te breed zijn of waarvoor anderszins beperkingen gelden, mogen niet onbeperkt in de binnenstad geparkeerd zijn. Voor dergelijke voertuigen wordt daarom per definitie geen ondernemersvergunning verstrekt, ook niet aan standplaatshouders. Reeds toegekende parkeervergunningen aan standplaatshouders van de weekmarkt en de bijbehorende rechten komen met deze bepaling niet te vervallen: de regeling voor parkeren op de Veerweg komt voor deze groep niet te vervallen.

 

2.3 AMBTENAREN EN LEDEN VAN COLLEGE B&W

Aan medewerkers van de gemeente Zaltbommel kan een parkeervergunning worden verstrekt, te gebruiken in privéauto’s of dienstauto’s. De achterliggende gedachte achter deze regeling is het faciliteren van comfort en efficiëntie aan ambtenaren en bestuurders. Met deze uitgifte van vergunningen is een declaratiesysteem overbodig. De beschikbaarheid van deze vergunningen draagt tevens bij aan een verbeterde dienstverlening van de gemeente ten opzichte van bewoners en ondernemers; ambtenaren en bestuurders worden geacht alleen gebruik te maken van deze parkeervergunning indien zij in functie een bezoek brengen aan de binnenstad. De voornaamste gebruikers zijn buitendienstmedewerkers, bodes, toezichthouders, collegeleden B&W en accountmanagers. Deze vergunningen worden niet op kenteken uitgegeven. Het huidige aantal vergunningen voor ambtenaren (ijkpunt: 2020) wordt op basis van kostenafwegingen substantieel verminderd.

 

2.4 HUISARTSEN

Een huisarts met standplaats in de binnenstad kan een aanvraag doen voor een gereserveerde parkeerplaats voor een voertuig dat aantoonbaar in eigendom is. Voor implementatie van een dergelijke aanvraag is een verkeersbesluitprocedure vereist. Indien een parkeerplaats wordt toegekend, in de nabijheid van de standplaats, dient voor het gebruik parkeerbelasting te worden betaald indien de huisarts niet in het bezit is van een parkeervergunning. Ter minimalisatie van de parkeerkosten kan een huisarts echter een parkeervergunning aanvragen, zodra er een gereserveerde parkeerplaats is toegekend. Een dergelijke vergunning wordt alleen op kenteken verstrekt, omdat voertuigen van huisartsen in veel gevallen niet als dusdanig herkenbaar zijn.

 

2.5 ZORGVERLENERS

Zorgverleners van (para-)medische of maatschappelijke welzijnsdiensten waarvoor de binnenstad een structurele bestemming is, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Bij de aanvraag dient schriftelijk gemotiveerd te worden waarom de bedrijfsvoering ondermijnd wordt bij afwijzing van een vergunning. Per bedrijf of organisatie wordt een maatwerkafweging gemaakt, zonder dat er sprake is van een vastgesteld maximum aan vergunningen. Deze vergunningen staan niet op kenteken, maar op bedrijfs- of organisatienaam.

 

2.6 SPECIALE ACTIVITEITEN

Ten behoeve van speciale activiteiten als trouwerijen, uitvaarten of evenementen worden in beginsel geen separate vergunningen of parkeerkraskaarten verstrekt. Bezoek aan deze activiteiten staat daarmee gelijk aan bezoek aan overige bestemmingen. Voor een trouwauto kan indien gewenst een ontheffing op het verbod op rijbaanparkeren worden aangevraagd bij de gemeente.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BELEIDSMATIGE BEPALINGEN

 

3.1 TIJDSDUURBEPERKING

Voor de parkeercapaciteit in de binnenstad geldt in beginsel geen tijdsduurbeperking, uitgezonderd de parkeercapaciteit waarvoor een blauwe zone-regime van toepassing is verklaard. Een blauwe zone-regime wordt bij voorkeur alleen van toepassing verklaard op parkeercapaciteit in wegvakken die onderdeel uitmaken van de binnenstedelijke hoofdinfrastructuur (bijlage 3) én onderdeel uitmaken van het kernwinkelgebied (bijlage 5). Dit ter reductie van het aantal autokilometers door de binnenstad, als gevolg van zoekgedrag.

 

Ten behoeve van de beschikbaarheid van dergelijke parkeercapaciteit dient een maximale tijdsduur van toepassing te worden verklaard. De hoogte van de tijdsduur wordt in samenspraak met de doelgroep, te weten ondernemers en de kort consumerende bezoekers, vastgesteld en periodiek gemonitord. De resultaten van monitoring kunnen leiden tot heroverweging van de vigerende maximale tijdsduur, venstertijden en omvang. Voor de parkeercapaciteit binnen een blauwe zone geldt geen betaalregime. Dit is rechtsgeldig indien dit als zodanig is opgenomen in vigerende verordeningen en middels een verkeersbesluit.

 

Vanwege het feit dat in de binnenstad in toenemende mate op alle dagen van de week consumptie wordt gefaciliteerd, is een blauwe zone-regime 7 dagen per week een dagdeel van toepassing.

 

3.2 TIJDEN BETAALREGIMES

Betaald parkeren geldt op maandag t/m zaterdag van 09:00 – 18:00. Uitzondering hierop is (een deel van) de parkeercapaciteit op ‘Omhoeken’, hier geldt op maandag t/m zondag van 18:30 – 24:00 een betaalregime. Tevens geldt op de wegvakken van het assenkruis (de delen waar geen blauwe zone-regime geldt) aanvullend op het overdag betaald parkeren ook een betaalregime op maandag t/m zondag van 18.00 – 24.00 uur. Zondagen kennen overdag geen betaalregime. Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als op zondag. Dit is rechtsgeldig indien dit als zodanig is opgenomen in vigerende verordeningen.

 

3.3 TIJDEN VERGUNNINGSPLICHT

In straten waar een vergunningsplicht geldt, mag dagelijks tussen 18:00 en 24:00 alleen met een geldige vergunning of parkeerkraskaart geparkeerd worden.

 

3.4 MINDERVALIDEN

Automobilisten die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers kunnen gebruik maken van de aanwezige algemene gehandicaptenparkeerplaatsen of van de overige parkeercapaciteit. Het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart geeft vrijstelling voor een eventuele betalingsplicht, maar geeft geen vrijstelling voor een vergunningsplicht. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden zich bij voorkeur niet binnen een blauwe zone.

 

3.5 LADEN EN LOSSEN

Een laad- en losregime wordt bij voorkeur alleen van toepassing verklaard op parkeercapaciteit in wegvakken die onderdeel uitmaken van de binnenstedelijke hoofdinfrastructuur én onderdeel uitmaken van het kernwinkelgebied.

 

3.6 PARKEREN EN ELEKTRISCH LADEN

Het toevoegen van laadpaalconcentraties geschiedt bij voorkeur langs wegvakken die onderdeel uitmaken van de binnenstedelijke hoofdinfrastructuur of parkeerconcentraties die gelegen zijn aan deze infrastructuur. Dit ter reductie van het aantal autokilometers van deze doelgroep door de binnenstad, als gevolg van zoekgedrag. Voor de toekenning van individuele, particuliere aanvragen voor een laadpaal in de openbare ruimte geldt een maatwerkafweging, op basis van vigerend gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

 

3.7 DIGITIALE BETAALDIENSTEN

De gemeente Zaltbommel stimuleert ten behoeve van betaalgemak en informatievoorziening het gebruik van digitale betaaldiensten en verstrekt de hiervoor benodigde informatie aan derden.

 

3.8 PARKEREN BIJ HOOG WATERPEIL

Op momenten dat een deel van de reguliere parkeercapaciteit van de binnenstad als gevolg van een hoog waterpeil niet beschikbaar is, dient alternatieve parkeercapaciteit openbaar toegankelijk te worden gemaakt. Zowel de geslotenverklaring van de betreffende reguliere parkeercapaciteit, als de openstelling van de alternatieve parkeercapaciteit dient middels bebording kenbaar te worden gemaakt. Het vigerende draaiboek voor deze activiteit dient bekend te zijn bij de betrokken gemeentelijke uitvoeringsorganen. Voor deze tijdelijke alternatieve parkeercapaciteit geldt in beginsel geen parkeerregime, tenzij een afwijkend regime kenbaar is gemaakt met de vereiste bebording.

 

BIJLAGE 1 GRENZEN REGULERINGSGEBIED ‘binnenstad’*

*Bij westwaartse uitbreiding scope ‘Buitenstad’ geldt stippellijn als nieuwe westelijke zonegrens van het reguleringsgebied

BIJLAGE 2a VERGUNNINGSZONE (ORANJE), BLAUWE ZONE (BLAUW) en BEZOEKERSPARKEREN (GROEN, GRIJS en ORANJE Assenkruis specifiek)

BIJLAGE 2b TOTAALOVERZICHT

BIJLAGE 3 BINNENSTEDELIJKE HOOFDWEGENSTRUCTUUR (PAARS)

BIJLAGE 4 PARKEERREGIMES tot 2020

BIJLAGE 5 KERNWINKELGEBIED BINNENSTAD

(conform Herijkte Visie Binnenstad Zaltbommel 2017)