Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 136442Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekken omgevingsvergunning Menzel 47, 5388 SX te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Het geheel intrekken van de omgevingsvergunning Beperkte milieutoets (OBM) m.b.t. de op 12 juni 2012 verleende revisievergunning geheel in te trekken

 

 

Verzenddatum: 29-04-2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch, 5 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze