Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2021, 135930VerordeningenSubsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

 

gelet op het bepaalde in de ASV Eindhoven, in het bijzonder artikel 3, eerste lid, en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de:

 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities uit artikel 1 van de ASV Eindhoven zijn op deze subsidieregeling van toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt in deze regeling verstaan onder:

 • MKB-ondernemers: ondernemers, met maximaal 250 medewerkers gevestigd in Eindhoven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 benoemde activiteit.

 

Artikel 3 Doel

Met deze regeling wil het college de Eindhovense MKB ondernemers tijdens de Covid-19 crisis financieel ondersteunen vanwege de extra kosten die de landelijke corona ondersteuningsmaatregelen voor deze ondernemers met zich meebrengen.

 

Artikel 4 Activiteiten

Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel en welke wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener, vallend onder de SRA, of Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) of vermeld staan in het Register belastingadviseurs en De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants.

 

Artikel 5 Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door MKB -ondernemers die vóór 1 maart 2020 ingeschreven stonden als ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 6 Subsidiehoogte
 • 1.

  De hoogte van de te verlenen subsidie is maximaal € 1.500, - per aanvrager.

 • 2.

  De hoogte wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten zoals opgenomen in de gegevens bedoeld, in artikel 8 van deze regeling.

   

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 ASV Eindhoven weigert het college subsidie indien eerder subsidie op basis van deze regeling is verstrekt aan de aanvrager.

 

Artikel 8 Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 moet worden aangetoond, middels een factuur, waaruit blijkt dat er extra kosten gemaakt zijn voor de verantwoording, ten behoeve van de vaststelling van de ontvangen landelijke corona steunmaatregelen zoals vermeld op de website: Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl.

 

Artikel 9 Aanvraag en behandeling
 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend via ondernemersloket@eindhoven.nl

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV Eindhoven, gaat een subsidieaanvraag naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb vergezeld van:

 • a. een uittreksel van de kamer van koophandel van maximaal 1 jaar oud en

 • b. kopie van de factuur van het ingewonnen advies zoals vermeld in artikel 8.

 

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling bedraagt in totaal € 250.000,-.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 •  

Artikel 11 Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV Eindhoven beslist het college uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met ten hoogste 4 weken verdagen.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van deze regeling in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021

 • 3.

  De regeling vervalt per 31 december 2021

 •  

 

Eindhoven, 28 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven