Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 134952Beschikkingen | afhandeling



Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dreefstraat 37 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 11 juni 2021

Ons kenmerk: 158190

Locatie(s)

Dreefstraat 37