Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 134934Beschikkingen | afhandelingOntwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Willem Smuldersplein 4a te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik ten behoeve van kinderdagverblijf KC Dondersteentjes te verlenen.

Ons kenmerk: 165320

Locatie(s)

Willem Smuldersplein 4a

Zienswijze mogelijkheid

De ontwerp beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie in het elektronische gemeenteblad ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om het ontwerp te bekijken. Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het ontwerp besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Voor het mondeling indienen van zienswijzen dient u een afspraak te maken.