Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 134775Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan “Wethouder Giermanstraat” gemeente Brummen

 

Donderdag 15 april 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Wethouder Giermanstraat” gewijzigd vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van 25 sociale huurwoningen aan de Wethouder Giermanstraat 9 t/m 57 (oneven). De woningen worden niet op exact dezelfde locatie teruggebouwd en er is sprake van een nieuwe indeling, waarbij een tweetal parkeerkoffers met groeninrichting tussen de woningen wordt aangebracht. Daarbij wordt de bouw- en goothoogte van de woningen aangepast naar 10,5 en 6 meter.

 

De planlocatie wordt begrensd door de Baron van Sytzamastraat (oostzijde), Wethouder Giermanstraat (zuidzijde) en de Wethouder Giermanstraat 1-7 (westzijde). Ten noorden van het plangebied zijn woningen aanwezig met adressering aan de Gasfabriekstraat.

 

Gewijzigde vaststelling

De maximale bouwhoogte is verlaagd naar 10,5 meter.

Een nadere eisen regeling voor bebouwing is verwijderd.

Paragraaf 2.3 en 6.2 van de toelichting zijn aangepast.

 

Besluit hogere grenswaarden wet Geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de bouwmogelijkheid van een viertal woningen in het plangebied, op grond van artikel 110a Wet geluidhinder, een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

 

I nzage termijn

Analoog

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het hogere waardenbesluit, ligt vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). In verband met coronamaatregelen kunnen de documenten alleen op afspraak worden ingezien.

  •  

Digitaal

Het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100017-va01

 

Crisis- en herstelwet

Het bestemmingsplan maakt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk. Hierdoor is de Crisis- en her-stelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsfase van het bestemmingsplan. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepsschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

 

Beroep vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-te, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.