Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 133154Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Brand 27a, 5411 PA Zeeland; het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar plattelandswoning (aanvraag ontvangen op 15 april 2021)

Zevenhuis 5a, 5411 RN Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een mobiele mantelzorgwoning (aanvraag ontvangen op 19 april 2021)

Scherpenberg (naast 4), 5411 SX Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen op 20 april 2021)

Trentsedijk 24, 5411 ND Zeeland; het verbouwen van een bijgebouw ten behoeve van gebruik als Bed&Breakfast (aanvraag ontvangen op 20 april 2021)

Egbert Dekkershof ongenummerd te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 21 april 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

Monseigneur Suijsstraat 6, 5375 AG Reek; het verwijderen van asbesthoudende riooldoorvoeren (melding ontvangen 17 april 2021)

Graspeel 33, 5411 LB Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur en het afvoeren van losliggende asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 21 april 2021)

Hoekstraat 21 en 25, 5374 GA Schaijk; het slopen van twee bedrijfspanden (melding ontvangen op 22 april 2021)

Ontvangen melding lozingsbesluit:

Voederheil 21, 5411 RJ Zeeland; het melden van de realisatie en exploitatie van een gesloten bodemenergiesysteem voor het koelen en verwarmen van een woonhuis (melding ontvangen op 19 april 2021)

Ontvangen milieumelding:

Everardusweg 3, 5374 CZ Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het stallen van landbouwwerktuigen) van een bedrijf (melding ontvangen op 21 april 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Burgemeester Schoutenstraat 45, 5374 HB Schaijk; het kappen van 2 bomen. De aanvraag is op 20 april 2021 ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Graspeel (achter huisnummer 7), 5411 LB Zeeland; het kappen van een populier (vergunning verzonden op 19 april 2021)

Pastoor van Winkelstraat 106b, 5374 BL Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden op 20 april 2021)

Pastoor van Winkelstraat 81a, 5374 BH Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van een woning (vergunning verzonden op 22 april 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning:

De Louwstraat 29, 5374 CE Schaijk; het verbouwen van de woning. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 21 april 2021.

Huisnummerbesluiten:  

Intrekking nummeraanduiding:

Radmakerstraat 2 tot en met 42, 5375 CC Reek.

Vaststelling nummeraanduiding:

Radmakerstraat 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 en 36, 5374 CC Reek; ten behoeve van nieuw te bouwen bedrijfspanden met industriefunctie.

Radmakerstraat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 en 32, 5375 CC Reek; ten behoeve van nieuw te bouwen bovenwoningen.

Het besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden op 20 april 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn en intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen”→ gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.