Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 132606VerordeningenBesluit van de raad van de gemeente Barneveld tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1261;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld:

Artikel I Wijziging verordening

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld wordt als volgt gewijzigd:

 

In artikel 2:29 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 1.

    In het derde lid vervalt de zin “Deze ontheffing geldt niet voor een terras als bedoeld in artikel 2:27, tweede lid”.

  • 2.

    Het zevende lid vervalt.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,