Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 13258Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat 106b, 5374 BL Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen op 5 januari 2021)

Munstraat 3, 5374 PG Schaijk; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen op 7 januari 2021)

Correctie van een eerdere publicatie met betrekking tot een ontvangen aanvraag:

Repellaan 14, 5374 GT Schaijk; het bouwen van 24 appartementen (aanvraag ontvangen op 21 december 2020).

Het bovenvermelde adres is niet juist; dit moet zijn: Burgemeester Hoefnagelstraat 14, 5374 GZ Schaijk (de voormalige AH-locatie).

Ontvangen sloopmeldingen:

Molenstraat 5, 5375 KA Reek; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van 4 schuren (melding ontvangen op 4 januari 2021)

Schaijksestraat 2, 5375 KC Reek; het slopen van een bedrijfswoning met asbesthoudende materialen (melding ontvangen op 6 januari 2021)

’t Erf 24, 5374 AM Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 7 januari 2021)

Ontvangen milieumelding:

Haagstraat 7, 5374 CT Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het verwijderen van de melkinstallatie, het beëindigen van het houden van melkkoeien, het houden van maximaal 50 stuks overig rundvee ouder dan 2 jaar, en het houden van maximaal 182 runderen) van een bedrijf (melding ontvangen op 28 december 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoeken:

Hoefkens 2a, 5411 RD Zeeland; het aanbrengen van gevelstuc op isolatie aan de gevels van de woning (deze aanvraag is op 6 januari 2021 ingetrokken)

Brand 75, 5411 RW Zeeland; het bouwen van een dierenverblijf (deze aanvraag is op 8 januari 2021 ingetrokken)

Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk; het bouwen van een bedrijfsloods (deze aanvraag is op 8 januari 2021 ingetrokken)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Kleine Graspeel 1, 5411 LA Zeeland; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden op 5 januari 2021)

Scherpenberg 4, 5411 SX Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden op 7 januari 2021)

Graspeel 39, 5411 LB Zeeland; het verbouwen en vervangen van een bovenbouw van een melkveestal (vergunning verzonden op 7 januari 2021)

Schutsboomstraat 43 en 43a, 5374 CB Schaijk; het verbouwen en uitbreiden van een eetcafé (vergunning verzonden op 7 januari 2021)

Middelveld 10, 5411 TK Zeeland; het uitbreiden van een woning (vergunning verzonden op 8 januari 2021)

Huisnummerbesluit:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Scherpenberg 4, 5411 SX Zeeland; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 8 januari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.