Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 132297Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Zandwerven 9, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Zandwerven 9, Spanbroek gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

 

Plangebied en inhoud: Het plangebied betreft Zandwerven 9, SpanbroekDe wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan: - Planregels: Aan artikel 4 (Wonen) is lid 4.1.2 toegevoegd, luidend:4.1.2 Voorwaardelijke verplichting. De gronden mogen in gebruik worden genomen zodra uit aanvullend bodemonderzoek blijkt dat het perceel geschikt is voor het gebruik conform artikel 4.1.1 lid a.Ter inzage ligging: Het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van vrijdag 30 april 2021 gedurende zes weken op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPZandwerven9-VA01. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar mevrouw D. Haak 0226-363333 of dhaak@opmeer.nl. Beroep: Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van bovengenoemde termijn gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: 1. belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend, en; 2. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; 3. belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.