Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2021, 131926Plannen | ruimtelijkGemeente Echt-Susteren - ontwerpbestemmingsplan - Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar

Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan 'Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar' en ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar

(NL.IMRO.1711.BP20200069-OW01)

Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan 'Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar' en de omgevingsvergunning voor de aanleg van het gehele zonnepark. Deze publicatie is tevens een vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het plan

Het geplande zonnepark ligt tussen het Juliankanaal en de Maasbrachterweg te Berkelaar en omvat de kadastrale percelen Echt, sectie R, nrs. 231, 239, 240, 241, 246, 250, 251, 515, 517, 551, 552, 553, 554, 558 en 560.

Het plan heeft een oppervlakte van netto circa 4 ha. Het initiatief voorziet verder in een meervoudig ruimtegebruik van de gronden. Naast het gebruik van de gronden voor duurzame energie voorziet het initiatief ook in recreatieve/educatieve mogelijkheden (o.a. wandelpaden, voedselbos), natuurontwikkeling en extensieve landbouw. Daarnaast is ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het zonnepark een inpassingsplan opgesteld.

Coördinatieregeling

Op 8 april 2021 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk coördinatiebesluit genomen voor de realisatie van 5 zonneparken, waaronder het park aan de Maasbrachterweg. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van het gehele zonnepark in het plangebied 'Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar' gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Tegen het besluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Echt – Susteren maken daarom bekend dat, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar'.

Ontwerp-omgevingsvergunning gehele zonnepark

De ontwerp-omgevingsvergunning behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend op 9 april 2021 voor het realiseren van een zonnepark aan de Maasbrachterweg in Berkelaar.

Crisis- en herstelwet

Op deze ontwikkeling is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 30 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving (tel. 0475 - 478 478).

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen.

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Echt-Susteren onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar’. Ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethoudersvan Echt-Susteren onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonnepark Maasbrachterweg Berkelaar’.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar postbus 450, 6100 AL Echt. De zienswijze dient voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving (tel. 0475 - 478 478).

Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad/het college een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan/het verlenen van de omgevingsvergunning.