Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 130651Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZING TOEZICHTHOUDERS REGIONAAL INTERVENTIE TEAM

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Beesel,

- gelet op het bepaalde in ‎afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- gelet op het mandaat-, delegatie- en volmachtbesluit en het bijbehorend register van de gemeente Beesel;

 

Overwegende

dat er een samenwerkingsverband is op het terrein van toezicht en handhaving tussen de gemeenten in Noord-Limburg, te weten de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray en de basiseenheden van Politie in deze regio, zijnde het Regionaal Interventie Team Noord-Limburg (het RIT),

dat het wenselijk is de coördinator en de leden aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUITEN

 

de coördinator en medewerkers van het RIT;

aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouders voor de gemeente Beesel, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

en

de medewerker in de functie van toezichthouder ;

aan te wijzen als toezichthouder voor het RIT namens de gemeente Beesel, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

 

Afvalstoffenverordening

Algemene plaatselijke verordening - artikel 6.2

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Bouwbesluit 2012

Drank- en horecawet - artikel 41, eerste lid, sub b

Erfgoedwet – artikel 9.1

Huisvestingswet 2014

Leegstandswet - artikel 17

Opiumwet - artikel 13b,

Participatiewet – artikel 76a

Waterwet - artikel 8.3, vierde lid

Wet aanpak woonoverlast

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - artikel 5.10, derde lid

Wet basisregistratie persoonsgegevens - artikel 4.2

Wet bodembescherming - artikel 95, eerste lid

Wet geluidhinder - artikel 148, eerste lid

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet maatschappelijke ondersteuning – artikel 6.1, eerste lid

Wet milieubeheer - artikel 18.1a, eerste lid

Wet natuurbescherming

Wet op de kansspelen - artikel 34

Wet ruimtelijke ordening - artikel 7.1, derde lid

Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid

Woningwet - artikel 92, tweede lid

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Beesel.

 

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

 

Reuver, 15 april 2021

Namens burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker, team AJZ