NOTA BODEMBEHEER VOOR DE GEMEENTEN APELDOORN, BRUMMEN, EPE EN VOORST

Kenmerk Z057133 / D351894

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Heeft besloten:

 

  • 1.

    Het geactualiseerde ontwerpbodembeheerplan met bodemkwaliteitskaarten vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging.

     

Besluit bodemkwaliteit
Nota bodembeheer voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst ter inzage

Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen het concept van de Nota bodembeheer vastgesteld. In de periode van 27 april 2021 tot en met 07 juni 2021 ligt de nota ter inzage en kunt u uw zienswijze geven.

 

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn algemene regels opgenomen voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in water en op land. Gemeenten kunnen ook specifiek beleid vaststellen voor het toepassen van grond en baggerspecie. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de gemaakte keuzes niet mogen leiden tot achteruitgang van de bodemkwaliteit binnen het beheergebied (stand-still beginsel).

 

De gemeente Brummen heeft, samen met de gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst, de Nota bodembeheer opgesteld. Hierin wordt het gebiedsspecifieke beleid per gemeente geregeld. Er is rekening gehouden met de specifieke situaties per gemeente. De Nota bodembeheer is van belang voor degenen die grond willen toepassen en voor degenen die bouwplannen hebben in het beheergebied van de gemeente Brummen.

 

De concept Nota bodembeheer wordt met ingang van 27 april gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl. En ligt tot en met 07 juni (zes weken) ter inzage.

 

De concept Nota bodembeheer is ook in te zien op de website van de gemeente Brummen onder ‘Inwoner en Ondernemer/Bouwen en Wonen of via de link https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/bouwen-en-wonen.html.

 

Gedurende deze termijn kunnen tegen het concept schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brummen, Postbus 5, 6970 AA Brummen. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats bevatten en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen, neem hiervoor contact op met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel (055) 580 17 05.

 

Het indienen van digitale zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

 

Vanwege het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus willen wij het aantal fysieke afspraken in het gemeentehuis beperken. Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel (info@ovij.nl).

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 06 april 2021.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Secretaris, H.A.J. van de Vliert

Burgemeester A.J. van Hedel.

Naar boven