Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12879Beschikkingen | afhandeling't Haantje - 't Haantje 66: voor het actualiseren van de vergunning van een pluimveebedrijf (ontwerpbesluit)

Ontwerpbesluit – verlenen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat zij voornemens zijn, gelet op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht en de bijbehorende overwegingen, deze omgevingsvergunning te verlenen. Voor deze vergunning wordt de uitgebreide procedure doorlopen.

 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met de bijbehorende stukken kunnen op afspraak, op werkdagen van 18 januari 2021 tot en met 28 februari 2021 worden ingezien in het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Als u een toelichting wenst neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling.

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/zienswijze.

 

Zaaknr. 3663-2021