Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Krimpen aan den IJssel 2021)

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021

besluit:

 

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Krimpen aan den IJssel 2021 vast te stellen

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Krimpen aan den IJssel 2021.

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt zo snel mogelijk genomen, doch uiterlijk binnen een een termijn van acht weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Krimpen aan den IJssel 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2021

Voorzitter

M.W. Vroom

griffier

O. Vliegenthart

Toelichting

 

Algemeen

 

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

 

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

 

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

 

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

 

De maximale beslistermijn is bepaald op acht weken.

Gestreefd wordt naar een kortere beslistermijn dan acht weken. In de praktijk blijkt echter dat het voor schuldenaren niet altijd mogelijk is om op korte termijn aan de vereisten om toegelaten te worden tot schuldhulpverlening te voldoen. Wanneer de maximale termijn op een termijn van minder dan acht weken zou worden gesteld, bestaat de mogelijkheid dat tot een afwijzing zou moeten worden besloten, terwijl bij een maximale beslistermijn van acht weken iemand wel tot de schuldhulpverlening zou worden toegelaten. Dit is onwenselijk.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet.

Naar boven