BELEIDSREGELS TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK) GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z057419/D352449

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelezen het voorstel d.d. 16 maart 202, kenmerk D352447

Gelet op:

  • Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • Artikel 35 Participatiewet;

En gezien de kamerbrief, d.d. 9 december 2020, van de minister van Economische Zaken en Klimaat e.a. inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus;

 

Overwegende dat het college het nodig vindt regels vast te stellen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK);

Hebben besloten om:

 

  • 1.

    De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021, gemeente Brummen (D352449) vast te stellen.

 

 

 

 

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

b. eigen woning: de door een inwoner bewoonde zelfstandige woonruimte, waarvan deze eigenaar of mede-eigenaar is;

c. huidig inkomen: het in aanmerking te nemen inkomen als bedoeld in artikel 1, onder g, in de maand dat er recht bestaat op een tegemoetkoming TONK;

d. huurwoning: de door de inwoner bewoonde woonruimte die voldoet aan de vereisten van artikel 11 wet op de Huurtoeslag. In voorkomende gevallen kan het college besluiten om ook andere vormen van woonruimte als huurwoning aan te merken als individuele omstandigheden hier aanleiding toe geven;

e. inkomen voor de coronacrisis: het in aanmerking te nemen inkomen als bedoeld in artikel 1, onder g, per 1 januari 2020. Het college kan het inkomen voor de coronacrisis over het jaar 2019 beoordelen om een gemiddeld maandinkomen vast te stellen als de methode als bedoeld in de eerste volzin tot een onredelijk resultaat leidt;

f. inwoner: de inwoner van de gemeente Brummen, die als zodanig staat ingeschreven in de Basisregistratie personen en ook feitelijk op dit adres woonachtig is;

g. in aanmerking te nemen inkomen: het volledige inkomen waarover een inwoner redelijkerwijs kan beschikken als bedoeld in artikel 31, lid 1 en artikel 32, lid 1, van de wet. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep wordt in aanmerking genomen conform artikel 6 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit inkomen wordt verlaagd met de maandelijkse premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer of zelfstandige;

h. servicekosten: de kosten als genoemd en gemaximeerd in artikel 5, lid 3, van de wet op de Huurtoeslag;

i. vermogen: de beschikbare geldmiddelen waarover de inwoner en degene waarmee hij een gezamenlijke huishouding voert beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken. Het vermogen dat onderdeel uitmaakt van de onderneming van de inwoner wordt buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbare geldmiddelen wordt in ieder geval verstaan:

- contant geld;

- geld op betaal- en spaarrekeningen;

- cryptovaluta (zoals bitcoins);

- de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

- overige middelen die snel tot geld omgezet kunnen worden;

j. wet: Participatiewet;

k. woonruimte: en gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woonruimte is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden;

l. woonverzekering: de opstalverzekering, de overlijdensrisicoverzekering ten behoeve van de hypotheek, de inboedelverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming TONK

1. Een inwoner heeft recht op een tegemoetkoming TONK voor zover:

a. de inwoner een onvoorziene, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen heeft vanwege de coronacrisis.

b. de inwoner daardoor de in artikel 4 genoemde kosten niet meer kan voldoen; en

c. waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende een oplossing bieden.

2. Het college verstrekt geen of een lagere tegemoetkoming TONK als het niet kunnen betalen van noodzakelijke kosten het gevolg is van bovenmatige maandelijkse uitgaven. Voor de vaststelling hiervan kan het college aansluiting zoeken bij normbedragen zoals bijvoorbeeld vastgesteld door het NIBUD of de Huurcommissie.

3. Het college verstrekt geen tegemoetkoming TONK aan de inwoner die op grond van artikel 11 en artikel 13, lid 1, van de wet geen recht heeft op bijstand.

4. Een reeds toegekende woonkostentoeslag in de vorm van bijzondere bijstand op grond van de ‘Beleidsregels Bijzondere Bijstand’ wordt op de tegemoetkoming TONK in mindering gebracht.

5. Het verzamelbesluit ‘Beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen 2020’ van de

gemeente Brummen is niet van toepassing bij een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK.

 

Artikel 3. Aanvraag

1. De aanvraag voor een tegemoetkoming TONK wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de website van de gemeente Apeldoorn.

2. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

3. De inwoner overlegt bij de aanvraag actuele bewijsstukken van de noodzakelijke kosten per maand die representatief zijn voor de maanden waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

4. In aanvulling op het voorgaande lid kan het college in voorkomende gevallen nadere bewijsstukken opvragen welke zij van belang acht voor het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming TONK.

5. Een aanvraag tegemoetkoming TONK wordt uiterlijk 31 juli 2021 ingediend.

6. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 worden toegekend mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Artikel 4. Welke kosten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK

De tegemoetkoming TONK is een tegemoetkoming in de maandelijkse kosten van:

a. de (kale) huur van door de inwoner bewoonde huurwoning verhoogd met de verschuldigde servicekosten; of

b. de kosten van de hypotheek (rente en aflossing) van de door de inwoner bewoonde eigen woning;

c. de kosten voor gas, water en elektra verbonden aan de door de inwoner bewoonde de woning;

d. de verschuldigde onroerende zaakbelasting (OZB) omgerekend naar gelijke maandbedragen;

e. de verschuldigde waterschapsbelasting omgerekend naar gelijke maandbedragen; en

f. de verschuldigde premies voor de woonverzekering.

 

Artikel 5. Draagkracht

De draagkracht van de inwoner is het totaal van:

a. de draagkracht uit het inkomen, bestaande uit 100% van:

- het in aanmerking te nemen inkomen over de maand zonder vakantietoeslag van de inwoner en degene waarmee deze een gezamenlijke huishouding voert;

- -/- de huurtoeslag van de inwoner en zijn toeslagpartner;

- het kindgebonden budget van de inwoner en zijn toeslagpartner; en

b. de draagkracht uit het vermogen. Bij een vermogen dat hoger is dan € 12.590,- wordt het meerdere volledig als draagkracht aangemerkt.

 

Artikel 6. Hoogte tegemoetkoming TONK

1. De hoogte van de tegemoetkoming TONK is per maand gelijk aan:

het totaal van de in artikel 4 genoemde kosten; vermeerderd met

- de normbedragen voor de kosten van levensonderhoud zoals genoemd in de bijlage; én

- een forfaitaire tegemoetkoming voor zorgkosten van € 100,- voor de inwoner die alleenstaand is en € 200,- voor gehuwden/samenwonenden;

maar verminderd met

- het totaal van de in artikel 5 genoemde draagkracht.

2. De maandelijkse tegemoetkoming TONK kan nooit hoger zijn dan het verschil tussen het inkomen voor de coronacrisis en het huidig inkomen.

3. De tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 1000,- per maand.

4. Indien de wijziging in het maandinkomen € 50,- of meer bedraagt wordt de hoogte van de tegemoetkoming TONK aangepast. Ook andere wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden die leiden tot hogere of lagere inkomsten of uitgaven van de inwoner kunnen tot een aanpassing van de tegemoetkoming TONK leiden.

5. Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt indien het college aan de hand van artikel 6 vaststelt dat de financiële draagkracht toereikend is om in de genoemde kosten te voorzien.

 

Artikel 7. Duur en vorm

1. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

2. De tegemoetkoming TONK wordt verleend om niet.

 

Artikel 8. Betaling tegemoetkoming TONK

Een tegemoetkoming TONK wordt per maand achteraf uitbetaald.

 

Artikel 9. Drempelbedrag en kostendelersnorm

Het college hanteert geen drempelbedrag als genoemd in artikel 35, tweede lid, van de wet.

De kostendelersnorm als genoemd in artikel 22a van de wet blijft buiten toepassing.

 

Artikel 10. Geen verhuisplicht

Het college verbindt aan de verstrekking van de tegemoetkoming TONK geen verhuisverplichting.

 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Als de inwoner niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de inwoner als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de inwoner in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding en intrekking beleidsregels

1. De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie, werken terug tot en met 1 januari 2021 en gelden tot 1 augustus 2021.

 

Artikel 13. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK), gemeente Brummen.

 

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 30 maart 2021.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A. van Hedel.

Secretaris H.A.J. van de Vliert

 

 

Bijlage Nibud-normbedragen voor levensonderhoud

 

GROOTTE HUISHOUDEN

BEDRAG PER PERSOON

MAANDLASTEN

1 persoon

€ 7,36

€ 228,16

2 personen

€ 6,69

€ 414,78

3 personen

€ 5,35

€ 497,55

4 personen

€ 4,68

€ 580,32

5 personen

€ 4,68

€ 725,40

6 personen

€ 4,68

€ 870,48

7 personen

€ 4,68

€ 1.015,56

8 personen

€ 4,68

€ 1.160,64

9 personen

€ 4,68

€ 1.305,72

10 personen

€ 4,68

€ 1.450,80

 

 

 

 

Naar boven