Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126482Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de schuur tot vakantiewoningen, Eijkerweg 122, 6269 GG Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) van de volgende aanvraag, voor:

- het verbouwen van de schuur tot vakantiewoningen, gelegen op het perceel Eijkerweg 122, 6269 GG Margraten. Dit betekent dat de beslistermijn voor deze aanvraag wordt verlengd met 6 weken op het moment dat

de aanvullende gegevens zijn ontvangen.

 

Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 22 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans