Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126066Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit wijzigen parkeerverboden en instellen parkeerverbodszone De Erk en Schinkepoort te Margraten

Verkeersbesluit wijzigen parkeerverboden en instellen parkeerverbodszone De Erk en Schinkepoort te Margraten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV);

gelet op artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994 en de ‘Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten’ (tweede wijziging, gepubliceerd op 1 september 2017); waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is vastgelegd;

overwegende

dat de parkeerverboden binnen het aangewezen gebied, tussen Holstraat en Eijkerstraat en Sprinkstraat (inclusief de Sprinkstraat) en Burgemeester Ronckersplein, tussen N278 en Sprinkstraat wegens bordensanering worden opgeheven.

dat met het plaatsen van de parkeerzone middels borden borden E01zb en E01ze een parkeerverbodszone binnen het aangewezen gebied wordt gerealiseerd;

dat met het instellen van deze zone het huidige aantal parkeerplaatsen niet verminderd wordt;

dat hiervoor minder verkeersborden noodzakelijk zijn en daarmee een rustiger straatbeeld wordt gecreëerd.

dat de doorgang voor hulpvoertuigen en andere grotere voertuigen in het gebied tussen Holstraat en Eijkerstraat en Sprinkstraat (inclusief de Sprinkstraat) en Burgemeester Ronckersplein, tussen N278 en Sprinckstraat, kan worden belemmerd door geparkeerde voertuigen;

dat met name de bereikbaarheid van groot belang is als ‘elke seconde telt’;

dat de het aangewezen gebied gelegen is binnen de bebouwde kom van Margraten;

dat deze (einde) parkeerverbodszone is aangegeven met behulp van de borden E01zb en E01ze (zone begin en zone einde) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat door het verplaatsen van deze borden in de Holstraat en Eijkerstraat en Sprinkstraat (inclusief de Sprinkstraat) en Burgemeester Ronckersplein, tussen N278 en Sprinckstraat, een parkeerverbod wordt bereikt; uitgezonderd parkeren ‘in de vakken’;

dat voor het plaatsen van een E01zb en E01ze bord een verkeersbesluit vereist is;

dat met de beoogde maatregelen een goede doorgang voor de hulpvoertuigen en andere grotere voertuigen wordt gewaarborgd;

dat de in dit besluit genoemde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 in verband met het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat de bovengenoemde maatregelen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van de borden E1zb en E1ze van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Dat het besluit tot stand is gekomen diverse klachten van bewoners en direct belanghebbenden;

Dat bewoners beter hun oprit in- en uit kunnen rijden doordat voldoende afstand is gehouden tot aan de parkeerplaats;

Dat ondernemers voldoende parkeerplaatsen hebben voor hun klanten;

Dat de bushaltes vrij blijven van geparkeerde voertuigen;

advies is gevraagd aan de Regiopolitie Limburg-Zuid;

dat de politie op grond van het gegeven advies 20 september 2020 in te stellen maatregelen

aanvaardbaar en handhaafbaar acht en derhalve positief adviseert;

b e s l u i t:

door het plaatsen van borden E01zb en E01ze, zoals vermeld in Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerverbod-zone aan te wijzen voor het aangewezen gebied tussen Holstraat en Eijkerstraat en Sprinkstraat (inclusief de Sprinkstraat) en Burgemeester Ronckersplein, tussen N278 en Sprinckstraat

hiervan mededeling te doen in de plaatselijke pers;

het verkeersbesluit te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

Het verkeersbesluit is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en in de wet gebaseerde nadere regelgeving zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Ingevolge artikel 15, WVW, geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden, krachtens een verkeersbesluit.

Ingevolge artikel 12 sub a (BABW) is er een verkeersbesluit nodig voor het instellen van een parkeerverbodzone met plaatsing van de borden E01zb en E01ze.

Ingevolge artikel 18, eerste lid, sub d., WVW, worden verkeersbesluiten voor wegen die niet in beheer zijn bij het rijk, een provincie of een waterschap, genomen door burgemeester en wethouders.

Ingevolge artikel 24, BABW, worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de chef van het betrokken politiekorps.

 

Margraten , 25 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

Namens dezen,

Thei Ruijters

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

 

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze en ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Margraten.