Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126060Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breusterweiden te Eijsden

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de bepalingen van de ‘Beleidsregels inzake aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen’ van de gemeente Eijsden-Margraten, vastgesteld op 8 januari 2013;

gelet op de ‘Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2017, tweede wijziging’;

O V E R W E G E N D E:

dat de woonomgeving voor iemand met een handicap alleen goed bruikbaar is als hij/zij zich daarin veilig en comfortabel kan bewegen;

dat de voorziening van een gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats daarvan deel kan uitmaken;

dat in het onderstaande besluit tot het inrichten van een gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

dat gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaatsen worden voorzien van verkeersbord E06 met onderbord waarop kenteken vermeld, zoals bedoeld in bijlage1 van het RVV 1990;

dat deze maatregel verder wordt getroffen ter bescherming van de weggebruikers, zijnde verblijvend verkeer, zoals voetgangers, en het in stand houden en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, waarbij de rijbaan vrij wordt gehouden van geparkeerde auto´s zodat de veiligheid en doorstroming van het verkeer worden gewaarborgd;

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelte in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Eijsden-Margraten;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

advies is gevraagd aan de Regiopolitie Limburg-Zuid;

dat de politie de in te stellen maatregelen aanvaardbaar en handhaafbaar acht.

B E S L U I T E N:Verkeersbesluit Besluit

 • 1.

  tot het aanwijzen van een gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Breusterweiden 33 te Eijsden;

 • 2.

  het plaatsen van het bord E06 met onderbord waarop kenteken vermeld , e.e.a. conform besluit behorende situatietekening.

Margraten, 31-03-2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

Namens dezen, 

T.H.P. Ruijters

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van bezwaar.