Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 123160Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Voorweg 169 Nieuwe Wetering

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 22 april 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Voorweg 169 Nieuwe Wetering’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en inhoud van het bestemmingsplan?

Initiatiefnemer is voornemens op zijn perceel aan de Voorweg 169 te Nieuwe Wetering een tweede woning te realiseren, die zicht voegt in het bebouwingslint van de Achterweg. De locatie waar initiatiefnemer de woning wil realiseren wordt momenteel gebruikt als tuin bij de woning Voorweg 169 en is grotendeels onbebouwd. Binnen de planlocatie zijn enkel een schuur, een kippenhok en een gazon omzoomd met struiken en bomen aanwezig. Het perceel grenst aan de Achterweg en wordt vanaf die weg ontsloten.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan Voorweg 169 Nieuwe Wetering ligt met ingang van donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de ID NL.IMRO.1884.VOORWEG169-ONT1

Indienen van zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien via onze website, www.kaagenbraassem.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Weide Cezarini, tel. (071) 332 72 72, email: info@kaagenbraassem.nl

Ontwerpbesluit Wet geluidshinder (Wgh)

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen voor de locatie Voorweg 169 te Nieuwe Wetering vanwege het wegverkeer op de rijksweg A4 (op basis van artikel 110a Wet geluidshinder (Wgh).

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten is geregeld in de Wet geluidshinder (Wgh) en beschermt geluidsgevoelige objecten tegen geluidshinder uit de omgeving. Op basis van de Wet geluidshinder (Wgh) dient bij vaststelling van een bestemmingsplan op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan de mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige functies.

Het akoestische onderzoek is verricht en verwerkt in het ontwerpbesluit hogere waarden. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor dit specifieke plan een hogere geluidsbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken ontwerpbesluit hogere waarden inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021 gedurende 6 weken in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

Indienen van zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Kaag en Braassem, p/a Omgevingsdienst West Holland, Postbus 159, 2300 AD LEIDEN.

Inlichtingen

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West Holland, tel. (071) 4083100 (inhoudelijk) of met de heer M. van der Weide Cezarini, tel. (071) 332 72 72 (ruimtelijke ordeningsaspecten), email: info@kaagenbraassem.nl