Regeling tot wijziging van de Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Meierijstad 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

Overwegende, dat de regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Meierijstad 2021 het niet mogelijk maakt om een subsidie voor een doelgroeppeuter te verstrekken aan een aanbieder buiten de gemeente Meierijstad, als de ouders/verzorgers van een doelgroeppeuter uit Meierijstad daar om hen moverende redenen gebruik van wensen te maken;

dat de regeling het evenmin mogelijk maakt om aan een aanbieder binnen de gemeente Meierijstad subsidie te verstrekken voor een doelgroeppeuter uit een naburige gemeente, waarvan de ouders om hen moverende redenen gebruik wensen te maken van het aanbod in Meierijstad;

dat het wenselijk is om in uitzonderingsgevallen, als dat evident in het belang van de doelgroeppeuter is, maatwerk te kunnen leveren en toch een dergelijke subsidie te kunnen verstrekken;

dat, gelet op de specifieke omstandigheden van het geval, niet op voorhand aan te geven is in welke gevallen wel of niet afgeweken zou moeten worden van het uitgangspunt dat alleen subsidie wordt verstrekt aan in de gemeente Meierijstad gevestigde opvang of vve-locatie;

dat het daarom wenselijk is om de regeling zodanig te wijzigen dat in daartoe geëigende gevallen toch een kindgebonden subsidie kan worden verstrekt;

dat voorts gebleken is dat artikel 6, lid 5 een redactionele aanpassing verdient;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018,

B e s l u i t :

Vast te stellen de

Regeling tot wijziging van de Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Meierijstad 2021

Artikel I Wijziging regeling

 • A.

  Artikel 6, lid 5 komt te luiden:

5. Na afloop van het jaar dient de organisatie, met inachtneming van het hierna bepaalde, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • a.

  een organisatie met winstoogmerk (een onderneming) dient een voor het hele jaar ingevuld registratieformulier als bedoeld in artikel 6 punt 4 in, voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant. Daarnaast overlegt de organisatie de jaarrekening inclusief de verklaring van de accountant bij die jaarrekening;

 • b.

  een organisatie zonder winstoogmerk dient een voor het hele jaar ingevuld registratieformulier als bedoeld in artikel 6 punt 4 van deze regeling in. Daarnaast overlegt de organisatie de jaarrekening waarin de inkomsten uit de Regeling VVE worden verantwoord, inclusief de accountantsverklaring bij deze jaarrekening.

 • B.

  Na het huidige artikel 9 wordt, onder gelijktijdige vernummering van het huidige artikel 10 naar artikel 11, een nieuw artikel 10 ingevoegd dat luidt:

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan ten behoeve van het toekennen van een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, afwijken van de eis in artikel 4 en 6 dat een doelgroeppeuter woonachtig moet zijn of kindercentrum gevestigd dient te zijn in de gemeente Meierijstad, als daaraan vasthouden voor een doelgroeppeuter gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven