Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2021, 121837VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent de subsidie voor de jeugd in de coronatijd (Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021)

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 3, derde en vierde lid en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Westland 2016;

 

overwegende dat: het de wens is om tijdelijk activiteiten aan te bieden gericht op participatie en het welbevinden van jongeren in coronatijd om de gevolgen van de coronacrisis te verkleinen en dat daarom de subsidieregeling wordt vastgesteld;

 

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Westland 2016

 • b.

  project: tijdelijke activiteit gericht op participatie en het welbevinden van jongeren in coronatijd

 • c.

  jongeren: inwoners van Westland in de leeftijd van 13 tot en met 26 jaar

 • d.

  participatie: deelname van jongeren aan sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten

 • e.

  welbevinden: mate waarin jongeren zich geestelijk goed voelen

 • f.

  aanvrager: rechtspersoon of natuurlijk persoon die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is het creëren van een tijdelijk en aanvullend aanbod aan activiteiten in Westland voor jongeren gericht op participatie en hun welbevinden in coronatijd om de gevolgen van de crisis te verkleinen.

Artikel 3. Verhouding Algemene subsidieverordening Westland 2016

De verordening is van toepassing, voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op jongeren van 13 tot en met 26 jaar:

 • a.

  op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding;

 • b.

  in de vorm van laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welbevinden.

Artikel 5. Subsidieplafond en -hoogte

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze incidentele regeling bedraagt € 201.788.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie is maximaal € 7.500 per activiteit.

 • 3.

  Per aanvrager wordt voor maximaal drie projecten subsidie verstrekt.

Artikel 6. Bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag dient juist en volledig ingevuld en ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen per e-mail (SteunmaatregelenCorona@gemeenteWestland.nl) te zijn ingediend vóór 1 augustus 2021 en uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag in onder vermelding van ‘Subsidieregeling Jeugd aan Zet 2021’.

 • 3.

  In afwijking van de op grond van artikel 14 tweede lid, van de ASV over te leggen gegevens, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel;

  • b.

   een projectplan (maximaal 2A4), met daarin

   • I.

    een omschrijving van de activiteit, inclusief doelgroep waarvoor subsidie wordt gevraagd;

   • II.

    een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage levert aan de doelstelling van de subsidieregeling;

   • III.

    een globale begroting die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven voor zover deze betrekking hebben op de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd;

   • IV.

    een tijdsplanning van de activiteit.

  • c.

   gegevens waaruit blijkt dat de activiteit ingevolge artikel 4 onder a aanvullend is op bestaand aanbod van activiteiten in Westland en bijdraagt aan een evenwichtige spreiding van aanbod, gelet op:

   • I.

    locatie van de activiteit;

   • II.

    leeftijd van de deelnemers;

   • III.

    aard van de activiteit.

  • d.

   gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager over de expertise beschikt om met jongeren te werken aan de verbetering van hun welbevinden (alleen van toepassing bij activiteiten ingevolge artikel 4 onder b).

Artikel 7. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 12 van de ASV wordt een aanvraag om subsidie ingediend in de periode vanaf de dag van inwerkingtreding van deze subsidieregeling tot 1 augustus 2021 en uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8. Toekenningscriteria

 • 1.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als de datum van binnenkomst.

 • 2.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 • 3.

  De activiteiten komen enkel in aanmerking voor subsidie, indien de activiteiten een bijdrage leveren aan het creëren van het tijdelijke aanbod voor jongeren zoals genoemd in artikel 4a of gericht zijn op laagdrempelige ondersteuning voor het mentaal welbevinden van de doelgroep (artikel 4b).

 • 4.

  Het college kan besluiten één of meerdere jongeren om te advies vragen bij de beoordeling van de aanvragen. Deze jongeren zijn lid van de Jeugdraad Westland of het jongerenpanel van theater de Naald of de jongerenwerkgroep van Vitis.

Artikel 9. Weigeringsgronden en buiten behandelingstelling

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt afgewezen, indien sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:

  • a.

   de activiteiten zijn in strijd met wet- en regelgeving of beleid of met de geldende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus;

  • b.

   de activiteiten uit de aanvraag dragen niet of onvoldoende bij aan de doelstellingen;

  • c.

   de impact van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd staan niet in verhouding tot de hoogte van de gevraagde subsidie;

  • d.

   de aanvrager voldoet niet aan de voorwaarden die in deze subsidieregeling zijn gesteld om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen;

  • e.

   de activiteiten vormen geen aanvullend aanbod in de zin van artikel 6c;

  • f.

   het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Een aanvraag voor eenzelfde project, die eerder op inhoudelijke gronden is afgewezen, wordt niet meer in behandeling genomen, tenzij de inhoud van de aanvraag substantieel is gewijzigd en de aanvrager hiervan melding maakt.

Artikel 10. Ambtshalve vaststelling

Het college stelt in afwijking van de artikelen 26 en 27 van de ASV de subsidie tegelijk met de verlening ambtshalve vast.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt op de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze in werking tot 1 oktober 2021 en blijft van toepassing op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 13 april 2021.

de secretaris

A.C. Spindler

de burgemeester

B.R. Arends