Tijdelijk terrassenbeleid 2021 gemeente Eersel in verband met coronamaatregelen

 

het college van de gemeente Eersel

 

gelezen het voorstel van 7 april 2021;

 

gelet op de artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • ten gevolge van de landelijke coronamaatregelen alle horeca is gesloten;

 • de verwachting is dat de horecaterrassen onder voorwaarden binnenkort weer open mogen;

 • bij de opening van de terrassen onder andere de 1.5 metergrens moet worden aangehouden, zodat er minder mensen op de bestaande terrassen plaats kunnen nemen;

 • dat dit leidt tot omzetverlies bij de horecaondernemers;

 • veel horecaondernemers in financieel zwaar weer verkeren en dat het college van oordeel is, dat deze ondernemers zoveel als mogelijk en toegestaan geholpen moeten worden;

 • het daarom vanuit economisch en toeristisch oogpunt wenselijk is om, evenals in 2020, de terrassen op gemeentegrond te verruimen;

 • dat deze algemene beleidsregel van toepassing is op alle horecagelegenheden in de gehele gemeente.

 

 

b e s l u i t :

 

de volgende algemene beleidsregel “Tijdelijk terrassenbeleid 2021 gemeente Eersel in verband met coronamaatregelen” vast te stellen:

 

 • De tijdelijke verruiming van terrassen wordt voor het jaar 2021 onder de volgende voorwaarden toegestaan

 • De 1,5 m-afstandsregel van het RIVM moet in acht worden genomen.

 • De plaatsing van mobiele toiletten bij de tijdelijke terrassen is niet toegestaan.

 • Het plaatsen van overkappingen op de tijdelijke terrassen is niet toegestaan.

 • De veiligheid van bezoekers en verkeer moet gegarandeerd zijn middels een deugdelijke afscheiding, bijvoorbeeld betonblokken, dit ter goedkeuring van de gemeente.

 • De tijdelijke terrassen mogen geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid van omwonenden, leveranciers en hulpdiensten. Daarom moet tevoren overleg met de omliggende (horeca)bedrijven worden gevoerd.

 • Eventuele aanwezige voetpaden moeten vrij van terrasmeubilair worden gehouden. In beginsel mogen geen openbare parkeerplaatsen door het tijdelijk terras ingenomen worden.

 • Vluchtroutes mogen niet worden belemmerd.

 • Tijdelijke terrassen aan de overzijde van de weg zijn uitsluitend toegestaan indien de veiligheid van het wegverkeer, bezoekers en personeel is gegarandeerd, dit ter goedkeuring van de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ondernemer. Het tijdelijke terras moet voldoen worden aan de voorwaarde dat aldaar niet meer stoelen geplaatst mogen worden dan op het bestaande terras. Ook moet voldoende ruimte aanwezig blijven voor het stallen van fietsen. De parkeervoorzieningen voor invaliden blijven behouden. Het is niet toegestaan om het tijdelijk terras dusdanig te vergroten dat er een uitbreiding van het huidige aantal stoelen plaatsvindt ten opzichte van het reguliere terras. Met andere woorden: als gemeente willen we meedenken in de mogelijkheid om het huidige aantal terrastafels en stoelen over een groter gebied te verspreiden zodat aan de richtlijnen voldaan kan worden. Het is niet de bedoeling om ruimte te vragen zodat er extra stoelen toegevoegd kunnen worden. In beginsel worden geen openbare parkeerplaatsen onttrokken.

 • Aanliggende wegen en toeritten worden niet afgesloten.

 • Vooraf dient voor een uitbreiding van een terras schriftelijke toestemming van de gemeente te worden verkregen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een tekening waarop duidelijk de situering van het tijdelijk terras is aangegeven. Per individueel geval zal de gemeente (VTH) toetsen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Een toestemming tot het plaatsen van een tijdelijk terras geldt tot 1 november 2021 en is onder voorbehoud dat dit niet in strijd is met landelijke of regionale regelgeving.

 • Horecaondernemers die in 2020 al toestemming hebben gekregen voor verruiming van hun terras, hoeven géén nieuw verzoek met bijbehorende situatietekeningen voor 2021 in te dienen. Zij krijgen ambtshalve een nieuwe toestemming voor 2021 op basis van de voor 2020 ingediende stukken. Indien een horecaondernemer vervolgens een andere indeling van het tijdelijk terras ten opzichte van 2020 wenst, moeten ze een nieuw verzoek met bijbehorende tekeningen bij VTH De Kempen indienen. Dan zal dit beoordeeld worden. Deze voorwaarde laat onverlet dat voldaan moet worden aan de overige voorwaarden voor een tijdelijk terras. Als daaraan niet voldaan wordt, geldt géén ambtshalve toestemming voor 2021.

 • De gemeente zal met de ondernemers in contact blijven, maar als blijkt dat niet voldaan wordt aan de afspraken of er vormen van overlast ontstaan die niet wenselijk worden geacht, zal de toestemming voortijdig worden beëindigd.

 • De schriftelijke toestemming is niet overdraagbaar aan een derde.

 • Een melding of wijzigingsvergunning ingevolge de Drank- en Horecawet voor een tijdelijke uitbreiding van een terras kan, vanwege de bijzondere omstandigheid van de coronamaatregelen, achterwege blijven.

 • Overlast ten gevolge van de tijdelijke uitbreiding van het terras moet te allen tijde worden voorkomen. De horecaexploitant is verantwoordelijk voor het hygiënisch houden van het tijdelijk terras.

 • Mechanische en levende muziek is op het tijdelijk terras niet toegestaan.

 • Deze beleidsregels gelden tot 1 november 2021.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Tijdelijk terrassenbeleid 2021 gemeente Eersel in verband met coronamaatregelen.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel op 13 april 2021.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven