Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119214Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Watermolen 5 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kozijnen en muren ten opzichte van eerder verleende omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 30 mei 2021.

Ons kenmerk: 152382

Locatie(s)

Watermolen 5