Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119050Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Wollenbergstraat 23 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak en kozijnen en constructieve wijziging woonhuis te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 27 mei 2021

Ons kenmerk: 108559

Locatie(s)

Wollenbergstraat 23