Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119046Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Asterlaan 11 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een rieten kap op een woonhuis te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 31 mei 2021

Ons kenmerk: 126942

Locatie(s)

Asterlaan 11