Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2021, 118085Beschikkingen | afhandeling2021WB0003 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Locatie : Herelsestraat 77, 4726 AC Heerle

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning

Registratienummer : 2021WB0003

Publicatiedatum : 16-4-2021

Datum besluit verzonden : 8-4-2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken tegen een besluit een bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwarentermijn van zes weken begint met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Op grond van artikel 8:81 van de Awb kunnen belanghebbenden ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda, als onverwijlde spoed dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.