Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 11751Beschikkingen | afhandelingVastgesteld wijzigingsplan Tropweere 1 gemeente Opmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend, dat met ingang van 15 januari 2021 voor een periode van zes weken ter inzage ligt:

Het op 8 december 2020 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan "Tropweere"

Plangebied en inhoud

Het betreft een wijziging van de bestemming “Agrarisch” naar de bestemming ”Wonen” conform de binnenplanse wijzigingsmogelijkheid die in het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2014” is opgenomen.

 

Ter inzage ligging

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 15 januari 2021 gedurende 6 weken, bij de balie van het gemeentehuis Opmeer tijdens aangepaste kantooruren ter inzage en via het internet is het wijzigingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. via NL.IMRO.0432.WPTropweere1-VA01

 

Beroep

Gedurende de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze hebben ingediend tegen het plan of belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen een beroepschrift indienen.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, telefoonnummer 0226-363333 of via bvisser@opmeer.nl