Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 117384Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk; het bouwen van een bedrijfsloods (aanvraag ontvangen op 31 maart 2021)

Hoekstraat 21-25, 5374 GA Schaijk; het bouwen van 23 woningen (aanvraag ontvangen op 1 april 2021)

nabij Schutsboomstraat 94 in Schaijk, nabij kruising Mgr. Borretstraat/Voermanstraat in Reek en nabij Udenseweg 33/rotonde Bergmaas in Zeeland; het plaatsen van trotters (billboards/communicatie-dragers) (aanvraag ontvangen op 8 april 2021)

Ontvangen sloopmelding:

Hoogheistraat 13, 5374 NT Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen op 8 april 2021)

Ontvangen milieumeldingen:

Lage Baan 13a, 5374 NM Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van veranderingen bij een melkveehouderij (melding ontvangen op 1 april 2021)

Kerkstraat 65a, 5411 EC Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (melding ontvangen op 8 april 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Munstraat 3, 5374 PG Schaijk; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden op 6 april 2021)

Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk; het tijdelijk (tot 1 mei 2022) verlengen van de op 16 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een pop-up barn (vergunning verzonden op 8 april 2021)

Palmstraat 8, 5374 PC Schaijk; het vervangen van een toiletgebouw op een kampeerterrein (vergunning verzonden op 8 april 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Zandstraat 18, 5374 NB Schaijk; het uitbreiden van een overkapping aan een loods. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 1 april 2021.

Palenrij ongenummerd te Zeeland; het bouwen van een loods. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 9 april 2021.

Huisnummerbesluiten:

Vaststelling nummeraanduiding:

Palmstraat 8, 5374 PC Schaijk; ten behoeve van de herbouw van een toiletgebouw op een kampeerterrein.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 8 april 2021.

Besluit tot opstellen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit:

Heijtmorgen 19, 5375 AL Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (actualiseren) van een bedrijf (dossiernummer MM-2020-0011).

Besloten is om maatwerkvoorschriften te stellen aan de aanvrager voor het vastleggen van de kwaliteit van de bodem. Dit besluit is verzonden op 12 april 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijnen, vaststelling van de nummeraanduiding en tegen het besluit tot het opstellen van maatwerkvoorschriften, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.