Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 117267Beschikkingen | afhandelingVerleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Wijngaardsvoetweg ongenummerd te Gronsveld (GVD01-B-3552)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende permanente ontheffing is verleend voor:

- het verbranden van snoei-/rooihoutafval op het perceel kadastraal bekend:GVD01 sectie B nummer 3552, plaatselijk bekend Wijngaardsvoetweg ongenummerd te Gronsveld, (datum verzending:12 april 2021).

 

Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn. Tegen bovenvermeld besluit kan de geadresseerde en/of iedere belanghebbende, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten. Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400. Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 15 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans