Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 Cleantech Regio ter inzage

Van maandag 19 april tot en met zondag 30 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 ter inzage. In de RES beschrijven de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen (die samenwerken in de Cleantech Regio), samen met de Provincie Gelderland en twee waterschappen, hoe zij voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel.

 

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben. De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

 

Participatie en besluitvorming

Alle gemeenten in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden. De Cleantech Regio kiest er ook voor om de RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor ontstaat ruimte voor de inspraakprocedure waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Uiteindelijk besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe half december over het definitieve RES 1.0.

 

Inspraakreactie op ontwerp RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is in te zien op www.cleantechregio.nl/res en bij deze bekendmaking.

Inspraakreacties kunt u zenden aan de gemeente waarop uw reactie betrekking heeft. Indien uw reactie op meerdere gemeenten betrekking heeft, is het voldoende deze aan 1 gemeente te zenden. Alle reacties worden gebundeld en meegenomen in de procedure.

Uw inspraakreactie moet in ieder geval bevatten: uw naam en adres, datum van indiening en handtekening. Bij voorkeur bevat de inspraakreactie ook uw telefoonnummer.

 

Uw reactie die betrekking heeft op de gemeente Brummen kunt u zenden:

 

 • 1.

  Per post naar het volgende adres

 • 2.

  Gemeente Brummen t.a.v. Paul Severens Engelenburgerlaan 31 6971 BV Brummen

 • 3.

  Per email aan p.severens@brummen.nl 

 • 4.

  Of telefonisch via 0575-568 233

Brummen, 6 april 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

de wnd. secretaris, de burgemeester,

Naar boven