Ontwerpbesluit omgevingsvergunning “Windpark Energiepark A59” met toepassing van gemeentelijke coordinatieregeling

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor Windpark Energiepark A59 te Oosterhout ter inzage wordt gelegd.

Projectomschrijving

Het college van Oosterhout heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Voor:

Het plaatsen van 2 windturbines op het energiepark A59

Locatie:

Statendamweg, A27, Hillenweg, 4905 AD Oosterhout

Referentie

263602

Ontwerpbesluit d.d.:

12 april 2021

Coördinatieregeling

Door het college is op 25 januari 2021 besloten om voor de ontwikkeling van Windpark A59 gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Het door het college genomen besluit maakt het mogelijk om (ontwerp)vergunningen en deel toestemmingen van de gemeente gecoördineerd voor te bereiden en tegelijkertijd te publiceren en ter inzage te leggen.

Door toepassing van de coördinatieregeling wordt eventueel beroep tegen bovenstaande vergunning meteen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld en niet eerst bij de rechtbank.

Crisis- en Herstelwet

De realisatie van het windpark valt onder projecten, zoals bedoeld in Bijlage I van de Crisis en Herstelwet (Chw), onder 1.2: ‘aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie als bedoeld in artikel 9b, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998’, waardoor hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing is. Hierdoor geldt de vereiste om direct inhoudelijke beroepsgronden in te dienen.

Ontwerp-omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een windturbinepark bestaande uit 2 windturbines, gedurende een periode van 25 jaar. De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)”. Omdat is aangetoond dat met de uitvoering van de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het project in afwijking van het bestemmingsplan worden vergund. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • -

  Bouwen

 • -

  Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde

 • -

  Uitwegen aanleggen

 • -

  Kappen

 • -

  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Voor inzage in de stukken dient u wel vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Vanaf donderdag 15 april 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.Oosterhout.nl.

Indien u het ontwerpbesluit in wilt zien, kunt u het digitaal opvragen bij Team Vergunning en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging heeft iedereen de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt deze sturen aan: het college burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout. U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij Team Buiten Vergunningen en Handhaving via het telefoonnummer 14 0162, gelieve het referentienummer bij de hand te houden.

Voor het indienen van beroep tegen de uiteindelijke beschikking moet u in principe een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking én u moet daarbij belanghebbende zijn. Hierop is een uitzondering voor een belanghebbende waarbij het verdrag van Aarhus van toepassing is.

Naar boven