Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 115621VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent incidentele subsidie voor vrijwilligersorganisaties n.a.v. de corona-pandemie

Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

 

overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 nadere regels vast te stellen voor incidentele subsidies aan vrijwilligersorganisaties i.v.m. de gevolgen van de corona-pandemie;

 

overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 3 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 in samenhang met die nadere regels een beleidsregel vast te stellen;

 

overwegende dat artikel 8 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels bevatten;

 

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017;

 

BESLUIT de volgende nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

 • 1.1

  Begrippen uit de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 die in deze regeling worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

Artikel 2 Doelstelling

 • 2.1

  Verenigingen zijn i.v.m. de beperkingen van de corona maatregelen op zoek gegaan naar andere manieren van verbinden en ook naar wat zij nog wel kunnen betekenen niet alleen voor hun leden, maar ook voor de samenleving; de participatie van jong en oud die de samenwerking doet versterken en daarmee ook de sociale cohesie. Dat biedt kansen; ideeën tot verbinden die ook na corona een aanvulling op het ¨oude normaal¨ kunnen zijn. Doel van deze subsidieregeling is om die initiatieven aan te moedigen. Deze subsidieregeling gaat uit van de kracht van verbinden en is vooral gericht op het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van zelforganisatie.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 3.1

  Subsidie op grond van deze subsidieregeling kan worden aangevraagd door alle verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties statutair gevestigd in Eijsden-Margraten die voor 1 januari 2020 ingeschreven stonden in de Kamer van Koophandel c.q. rechtspersoonlijkheid hadden en waarvan de activiteiten, zonder winstoogmerk, een bijdrage leveren aan het geestelijk, cultureel, sociaal en/of lichamelijk welbevinden van de inwoners van Eijsden- Margraten.

Artikel 4 Algemene voorwaarde

 • 4.1

  Per subsidieaanvrager kan er 1 aanvraag worden ingediend gedurende de periode hierna vermeld in artikel 6.

 • 4.2

  Als al eerder gedurende de periode vermeld in artikel 6.1 op grond van artikel 8.2 van deze regeling subsidie aan een andere subsidieaanvrager is verleend voor activiteiten waar de subsidieaanvrager (blijkens een ondertekende bijlage bij die aanvraag) aan samenwerkt, dan komt de subsidieaanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

 • 4.3

  Een subsidieaanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien voor dezelfde activiteit niet eerder binnen de hierna in artikel 6 genoemde periode een subsidieaanvraag op grond van deze subsidieregeling is gedaan.

Artikel 5 Criteria

 • 5.1

  De activiteit waarvoor subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt aangevraagd komt slechts in aanmerking voor subsidie op grond van deze subsidieregeling als deze de sociale cohesie van de gemeenschap versterkt en een link heeft met één of meer van de thema’s;

  • -

   Leefstijl;

  • -

   Landschap en Landbouw;

  • -

   Digitalisering;

  • -

   Duurzaamheid

 • 5.2

  Voorts komt een activiteit als hiervoor bedoeld in 5.1 slechts voor subsidie ingevolge deze subsidieregeling in aanmerking als de uitvoering daarvan plaatsvindt binnen de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 en de aanvrager ermee instemt dat de activiteit wordt vermeld op het platform Verenigt U en, zo nodig, de evenementenkalender.

Artikel 6 Aanvraag

 • 6.1

  De aanvragen voor subsidie op grond van deze subsidieregeling dienen middels het aanvraagformulier (bijlage 1) binnen de periode 1 mei tot 1 juli 2021 per e-mail naar het op het aanvraagformulier aangegeven e-mailadres te zijn verzonden.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 7.1

  De beslissing op de aanvraag volgt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 6. De beschikking betreft een beslissing tot het al dan niet subsidie vaststellen c.q. subsidie toekennen.

Artikel 8 Verdeling beschikbare bedrag

 • 8.1

  Het subsidieplafond is € 295.000. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 8.2

  De subsidie bedraagt per aanvraag voor activiteiten die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 5.1 € 1.250. Als de activiteit(en) in samenwerking is/zijn met een andere organisatie als bedoeld in artikel 3.1, die daarvoor een bijlage bij de aanvraag heeft ondertekend en aan wie niet eerder binnen de aanvraagperiode van artikel 6.1 subsidie is verleend, dan bedraagt de subsidie € 2.500.

Artikel 9 Weigeren, buiten behandeling laten

 • 9.1

  De subsidie aanvraag kan buiten behandeling worden gelaten indien niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 6. Zodra het subsidieplafond is bereikt is subsidievaststelling niet meer mogelijk (weigeringsgrond). De subsidie kan voorts op beleidsmatige gronden worden geweigerd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 10.1

  Indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel van deze subsidieregeling leidt tot een onbillijke situatie, dan is het college bevoegd hiervan af te wijken.

 • 10.2

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 11.1

  Deze subsidieregeling treedt in werking met instemming van de raad en vaststelling van het subsidieplafond vermeld in artikel 8.1 door de raad d.d. 18 maart 2021 en daags na publicatie op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Aldus besloten in de vergadering van 9 februari 2021 en op enkele punten gewijzigd naar aanleiding van het raadsbesluit van 18 maart 2021 bij besluit op 6 april 2021,

Het college van Eijsden-Margraten

De gemeentesecretaris

Mari-An Gerits

De burgemeester

Dieudonné Akkermans