Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Wielewei te Lemmer

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij op 13 april 2021 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen/perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen/perceelsgedeelten op de locatie Wielewei gelegen in de kern Lemmer in de gemeente De Fryske Marren. Specifieker aangeduid als het gebied gelegen ten oosten en zuiden van de locatie Wielewei 2a.

De locatie is bedoeld als uitbreidingslocatie van Lemmer met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

De percelen/perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK- 30442587-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren met nummer PL-30442587 -01, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 17 maart 2021.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van de dag na deze publicatie, voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 te Joure. Openingstijden van het kantoor: maandag van 13.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de gemeente De Fryske Marren, cluster Grondzaken, onder telefoonnummer 140514.

De eigenaren met betrekking tot deze percelen/perceelgedeelten ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van burgermeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren van de in het besluit begrepen percelen/perceelsgedeelten, wanneer zij deze wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de percelen te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101 te 8500 AC Joure. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de gemeente De Fryske Marren, cluster Grondzaken, onder telefoonnummer 140514.

Bezwaar

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na deze publicatie, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101 te 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, postbus 781 te 9700 AT Groningen.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het cluster Grondzaken via telefoonnummer 140514 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.

 

Joure, 13 april 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven