Gemeente West Betuwe - Groenbeheerplan thema: watergangen 2021 t/m 2025

 

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vormen vanaf 2019 de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit vraagt om het harmoniseren van de voormalige groenbeleids- en beheerplannen. Op basis van het geharmoniseerde groenbeleidsplan (vastgesteld in juli 2020) zijn per thema de beheerplannen nader uitgewerkt (beleids- en beheerplan watergangen). Dit beheerplan omvat het thema watergangen en is opgesteld als gevolg en uitwerking van het groenbeleidsplan. Er wordt een separaat beleidsplan voor het thema water opgesteld, waar dit beheerplan onderdeel van gaat uitmaken. Het is een voor de hand liggende werkwijze dat een eventuele herziening van dit beheerplan in de komende jaren in coproductie wordt opgesteld met het thema water. Daarbij volgen we de keuzes uit het beleidsplan water, met als uitgangspunt dat wijzigingen met hogere ambities en/of andere keuzes financieel, bestuurlijk en ten aanzien van wet- en regelgeving (keur) gedekt worden in het beleidsplan water.

1.2 Doelstelling

Dit beheerplan geeft inzicht in de verschillende onderdelen van het beheerproces. Dit beheerplan is een compacte uitwerking van het groenbeleid wat zich vertaalt in de cyclische onderhoudsmaatregelen op basis van de keur van het waterschap.. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze nu gewerkt wordt en hoe vanaf 2021 gewerkt gaat worden binnen de gemeente. De beleidsplannen worden elke vijf jaar geactualiseerd op basis van het door de gemeenteraad vast te stellen beleid. De onderliggende beheerplannen kunnen jaarlijks herzien worden binnen de gestelde kaders van het beleid. Dit beheerplan maakt vanaf 2022 onderdeel uit van het beleidsthema water.

 

Het Groenbeleidsplan bevat 4 beheerthema’s waarvoor beheerplannen zijn opgesteld, te weten: beplanting, bomen, grassen/hondenterreinen en watergangen. De eerste drie beheerthema’s zijn op een vergelijkbare manier uitgewerkt. Voor het laatste thema (watergangen) is gekozen voor een compact en bondig beheerplan wat zich uitsluitend richt op de uitvoering van het onderhoud van de vegetatie. Een uitgebreid waterbeleidsplan waarin het beheer van watergangen is opgenomen wordt separaat opgesteld (planning 2021).

1.3 Doelgroep

Dit beheerplan beschrijft het beheer en de organisatie van het beheerthema watergangen. Het beheerplan wordt gebruikt door de gemeentelijke gebiedsbeheerders en eigen dienst. Daarnaast geeft het externe partijen zoals Avri, aannemers, verenigingen/bedrijven en inwoners inzicht in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden.

1.4 Looptijd

Dit beheerplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd op basis van het vigerende beleid, wet- en regelgeving, praktijk ervaringen, ontwikkelingen in het vakgebied, input uit de kernagenda en wensen/initiatieven van inwoners.

1.5 Leeswijzer

In de tabel hierna wordt toegelicht in welk hoofdstuk welke thema’s worden behandeld:

Nr.

Inhoud

Toelichting

2

Samenvatting beleid

De wettelijke kaders en geldend beleid

3

Beheergroep(en), maatregelen en kosten

Inzicht in het huidige areaal, de huidige beheergroepen en de kosten per kern.

4

Organisatie

Inzicht in onder andere de organisatie van de eigen dienst, Avri, aannemers en het gegevens beheer.

5

Planning

Overzicht van het jaarlijks onderhoud per beheergroep.

6

Keuringen/monitoring/

inspecties

Inzicht in de vorm, frequentie en maatregelen van de keuringen en inspecties.

7

Communicatie

Inzicht in de communicatie omtrent het groenonderhoud, vervangingen en omvormingen.

8

Bijlagen

Tabel 1: Leeswijzer

Naar boven